Seznam hesel úplný český

A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž
A
Abiotická složka životního prostředí
Abiotické faktory
Adheze a koheze
Aerobní organismus
Aerotopy
Akinety (arthrospory)
Aktivační systémy
Aktivovaný kal
Akutní testy toxicity
Akutní toxicita, chronická toxicita
Amoebidae
Anaerobní organismus
Anaskogenní kvasinky rodu Candida
B
Bakterie
Bakterie gramnegativní
Bakterie grampozitivní
Bakterie grampozitivní a gramnegativní
Bakterie koliformní
Bakterie mezofilní
Bakterie organotrofní
Bakterie psychrofilní
Bakterie termofilní
Bakterie termotolerantní koliformní
Bakterioplankton
Bakteriózy
Barvení dle GRAMA
Bdelloidea
Bentál
Bentos
Bičíkovci, Mastigophora
Bikosoecaceae
Biocenóza
Biocenóza stojatých vod
Biofiltr
Biologické čištění odpadních vod
Biologické testy toxicity
Biotická složka životního prostředí
Biotop
Bodonaceae
Brachionidae
Břichobrvky, Gastrotricha
C
Cenobium
Colurellidae
Coscinodiscales
Craspemonadaceae
Cyanotoxiny
Cyrtophorida
Č
Čistírenský kal
Čištění odpadních vod
Členovci, Arthropoda
D
Destruenti
Determinace vláknitých mikroorganismů
Diskové filtry
Distomataceae
Dlouhodobý test na semenech
DNA-viry
Drobné vody periodické
Dystrofní nádrž
E
Efektivní koncentrace EC50, letální koncentrace LC50, inhibiční koncentrace IC50
Ekologická valence
Enterokoky
Escherichia coli
Euglenales
Eukaryotické organismy
Eusaprobita
Eutrofizace
Eutrofní nádrž
F
Fakultativně anaerobní organismus
Flagellata apochromatica, bezbarví bičíkovci
Flosculariaceae
Fotolitotrofní organismy
Fotoorganotrofní organismy
Fototrofní organismy
Fragilariales
Fytoplankton
H
Helmintózy
Hepatotoxiny
Heterocysty
Heterotrichida
Hlísti, Nemathelminthes
Hlístice, Nematoda
Hmyz, Insecta
Houby, Fungi
Houby, Porifera
Hustota, viskozita a povrchové napětí
Hydrobiologické vyšetřování vod
Hyfy
Hygiena pitné vody
Hymenostomatida
Hypersaprobita
Hypotrichida
CH
Chaetophorales
Chamaesiphonales
Chemické čištění odpadních vod
Chemolitotrofní organismy
Chemoorganotrofní organismy
Chemotrofní organismy
Chladicí systémy
Chlamydomonadales
Chlamydomonády, oddělení Chlorophyta, třída Chlamydophyceae
Chlorellaceae
Chlorellales
Chlorococcales
Chromatická adaptace
Chronické testy toxicity
Chroococcales
Chrysomonadales
I
Isosaprobita
J
Jedinec, individuum, organismus
Jezera
K
Kapraďorosty
Katarobita
Kinetophragminophora
Klanonožci
Klostridia, klostridium, Clostridium
Koli-index, koli-titr
Koloběh dusíku
Koloběh fosforu
Koloběh hořčíku
Koloběh křemíku
Koloběh kyslíku
Koloběh manganu
Koloběh oxidu uhličitého
Koloběh síry
Koloběh vápníku
Koloběh železa
Koloběhy prvků
Kolonie
Konidie (deuterospory)
Konzumenti
Korýši, Crustacea
Kořenonožci (Rhizopoda)
Krásnoočka, oddělení Euglenophyta, třída Euglenophyceae
Krátkodobý test klíčivosti
Kroužkovci, Annelida
Kryténky, Testacea
Kvalitativní a kvantitativní stanovení biosestonu
Kvasinky
L
Lamellibranchiata, syn. Bivalvia
Lasturnatky
LD50
Ledovcová jezera, karová jezera
Legionella
Limnosaprobita
Lišejníky, Lichenes
Litorál
Litotrofní (autotrofní) organismy
Lupenonožci
M
Máloštětinatci, Oligochaeta
Mechanické čištění odpadních vod
Mechanismus působení toxických látek
Mechorosty, Bryophyta
Mechovky, Bryozoa
Měkkýši, Mollusca
Měňavky, Amoebina
Metasaprobita
Metazoa, mnohobuněční
Metoda 1: Horký peroxid vodíku
Metoda 2: Chladný peroxid vodíku
Metoda 3: Horký peroxid vodíku s dichromanem draselným
Metoda 4: Studená metoda čištění kyselinami s manganistanem
Metoda MPN
Metody odběru vzorků
Metody úpravy vzorků
α-mezosaprobita
β-mezosaprobita
Microsporales
Mikrobiologické rozbory vody
Mikrobiotesty
Mikromycety
Mikroplankton
Mlži, Lamellibranchiata (syn. Bivalvia)
Mycelium
N
Nálevníci, Ciliata
Nanoplankton
Naviculales
Nejběžnější zástupci ploštěnek Turbellaria
Nekton
Neurotoxiny
Nezmaři, Hydroidea
Nitzschiaceae
Nostocales
O
Obligátně anaerobní organismus
Obrněnky, třída Dinophyceae, oddělení Dinophyta
Odpadní vody
Oedogoniales
Oligohymenophora
Oligosaprobita
Oligotrichida
Oligotrofní nádrž
Organismy kultivovatelné
Organotrofní (heterotrofní) organismy
Oscillatoriales
Osy souměrnosti schránky rozsivek
Oxidační příkopy
P
Panožky
Paramastigaceae
Parožnatky, oddělení Chlorophyta, třída Charophyceae
Pelagiál
Peranematales
Perifyton
Peritrichida
Perloočky, Cladocera
Pijavky, Hirudinea
Pikoplankton
Plankton
Pleurostomatida
Plicnatí, Pulmonata
Ploima
Ploštěnci, Plathelminthes
Plži, Gastropoda
Počítací komůrka Cyrus I.
Počítací komůrky
Pohyby vodních mas
Polyhymenophora
Polysaprobita
Potenciál toxického vlivu
Povrchové a podzemní vody
Pracoviště a pomůcky v mikrobiologické laboratoři
Preparace rozsivek a příprava trvalého preparátu
Presumptivní
Problém špatné separace aktivovaného kalu
Producenti
Profundál
Prokaryotické organismy
Protomonadales
Protosiphonales
Protozoa, prvoci, jednobuněční
Protozoální choroby
Průhlednost, zákal a barva vody
Předožábří, Prosobranchiata
Přehled zástupců podtřídy Heliozoa
Příklad některých zástupců máloštětinatců Oligochaeta
Příklad některých zástupců pijavek Hirudinea
Příklad stanovení saprobního indexu
Přítomnost rozpuštěných organických látek
Pseudomonas aeruginosa
R
Rakovci
Raphe
Redox potenciál, pH a hydrostatický tlak
Rhizomastigaceae
RNA-viry
Rournatky, Suctoria
Rozsivky, třída Bacillariophyceae, oddělení Chromophyta
Ruduchy, třída Rhodophyceae, oddělení Rhodophyta
Různobrvky, oddělení Chromophyta, třída Xanthophyceae
Rybníky
Ř
Řasy
S
Samočištění
Saprobita
Saprobní index
Scuticociliatida
Semenné rostliny
Seston
Sinice, třída Cyanophyceae, oddělení Cyanophyta
Síťový plankton
Skrytěnky, třída Cryptophyceae, oddělení Cryptophyta
Skupina aerobních a anaerobních koků
Skupina aerobních a mikroaerobních šroubovitých či zakřivených bakterií
Skupina aerobních chemoorganotrofních nefermentujících koků a tyčinek
Skupina anaerobních koků a tyčinek
Skupina bakterií množící se pučením či vytvářející extracelulární výběžky
Skupina bakterií redukujících síru a sirné sloučeniny
Skupina bakterií tvořících mycelium
Skupina bakterií tvořících pochvy
Skupina fakultativně anaerobních chemoorganotrofních tyčinek
Skupina fototrofních bakterií
Skupina chemolitotrofních bakterií
Skupina chemoorganotrofních buněk s klouzavým pohybem
Skupina koků a tyčinek tvořících endospory
Skupina nepravidelně sporulujících tyčinek
Skupina pravidelných nesporulujících tyčinek
Skupina rikétsií a chlamydií
Skupina spirochét
Sluneční záření a světelné klima ve vodách
Slunivky, Heliozoa (Actinopoda)
Soustava oběhová
Soustava průtočná
Spájivé řasy, oddělení Chlorophyta, třída Zygnematophyceae
Spory
Stabilizační nádrže
Stanovení abiosestonu
Stélka
Stigonematales
STOKESOVO pravidlo
Strunatci, Chordata
Strunovci, Nematomorpha
Sukcese organismů při aktivaci
Systém saprobity
Systematické členění třídy nálevníků Ciliata
T
Tepelný režim ve vodách
Test toxicity na řasách
Testy toxicity na korýších
Testy toxicity na rybách
Tetramitaceae
Tetrasporales
Thallobionta (nižší rostliny, stélkaté rostliny, mikrofyta)
Tkáňovci
Toxicita
Transsaprobita
Trofie nádrže
Tůně
Typologie nádrží
Ú
Údolní nádrž
U
Ultrasaprobita
UTERMÖHLOVA fixáž (LUGOLŮV roztok dle UTERMÖHLA)
V
Vegetační „kořenové“ čistírny
Vegetační čistírny
Vegetační zabarvení
Virózy
Viry
Vířníci, Rotatoria
Vláknité zelené řasy, oddělení Chlorophyta, třída Ulvophyceae
Vločky aktivovaného kalu
Vodní a bažinné makrofyty
Vodní květ
Volvocales
Vybraní zástupci mechovek Bryozoa
Vybraní zástupci sladkovodních živočišných hub
Vyšší rostliny (Makrofyta)
Využití čistírenských kalů
Využití testů toxicity v čistírenství
Využití testů toxicity ve vodárenství
X
Xenosaprobita
Z
Zařazení vybraných rodů krásnooček třídy Euglenophyceae
Zařazení vybraných rodů obrněnek třídy Dinophyceae
Zařazení vybraných rodů parožnatek třídy Charophyceae
Zařazení vybraných rodů ruduch třídy Rhodophyceae
Zařazení vybraných rodů různobrvek třídy Xanthophyceae
Zařazení vybraných rodů skrytěnek třídy Cryptophyceae
Zařazení vybraných rodů spájivých řas třídy Zygnematophyceae
Zařazení vybraných rodů vláknitých zelených řas třídy Ulvophyceae
Zařazení vybraných rodů zelenivek třídy Chlorophyceae
Zařazení vybraných rodů zlativek třídy Chrysophyceae
Zařazení vybraných řádů a rodů rozsivek třídy Bacillariophyceae
Zařazení vybraných řádů chlamydomonád třídy Chlamydophyceae
Zařazení zástupců řádu krytének Testaceae
Zařazení zástupců třídy rournatek Suctoria
Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda
Zástupci korýšů řádů Notostraca a Conchostraca
Zatížení kalu
Zbytnělý kal
Zelené řasy, oddělení Chlorophyta
Zelenivky, oddělení Chlorophyta, třída Chlorophyceae
Zemní filtry
Zjednodušené členění třídy Cyanophyceae
Zjednodušené taxonomické rozdělení prvoků
Zjednodušený přehled podtřídy rakovci
Zjednodušený přehled skupiny vířníků Rotatoria
Zjednodušený přehled taxonomické příslušnosti bezobratlých
Zjednodušený taxonomický přehled a zařazení larválních stádií do jednotlivých hmyzích řádů a čeledí
Zjednodušený taxonomický přehled třídy korýšů Crustacea
Zlativky, třída Chrysophyceae, oddělení Chromophyta
Znečištění
Zooplankton
Způsob vyhodnocení vyšetřené plochy počítací komůrky
Ž
Žahavci, Cnidaria
Želvušky, Tardigrada