Kořenonožci (Rhizopoda)

Rhizopods

Příslušnost skupiny do kmene bezbrví Sarcomastigophora a třídy panožkovci Sarcodina. Podtřída kořenonožců zahrnuje dva řády, tj. měňavky Amoebina a kryténky Testacea. Hlavním systematickým znakem kořenonožců je pohyb pomocí panožek. U kořenonožců se rozlišují čtyři typy panožek (viz panožky).

Protoplazma kořenonožců je představována povrchovou ektoplazmou, která je hyalinní a homogenní a vnitřní endoplazmou, která je více granulovaná a rozmanitě utvářená. Ektoplazma má za úkol tvorbu panožek, endoplazma obsahuje směs granulí, vakuol a bublinek. Vnější povrch kořenonožců je holý, nahý a tenký, tzv. tenká plazmalema (měňavky Amoebina) či je tvořen tlustší schránkou, pouzdrem či pancířem z tektinu (tj. pseudochitin). Tato vnější ochranná schránka je zřetelně oddělena od povrchu buňky a jsou v ní uložena tělíska (kryténky Testacea). Kromě měňavkovitého stádia (tzv. lezoucí forma) lze v životním cyklu některých druhů pozorovat i stádia s bičíkem, které se označují jako plovoucí formy. Příkladem jsou některé paraziticky žijící druhy, např. rod Naegleria (viz obr. 1).

Výživa je holozoická, tj. požírají pevné částice organické hmoty (bakterie, řasy, prvoci, organický detritus) či saprozoická, tj. absorpce rozpuštěných organických látek, solí a jejich syntéza v protoplazmu. Při obklopení kořisti panožkami jsou z protoplazmy vypouštěny enzymy, které natráví potravu, prostředí má nižší hodnotu pH. Dýchání je aerobní i mikroaerobní, tj. koncentrace 0,1 - 2 mg·l-1 O2. Mají schopnost encystace, při které se plazma zbaví přebytečné vody a je vyloučen vícevrstevný obal se zátkou.

Kořenonožci se určují zaživa a co nejdříve po odběru (odebírá se co nejméně vzorku tak, aby byl nízký sloupec vody a nad ním vysoký sloupec vzduchu). Vzorky se uchovávají v chladu otevřené či se konzervují 2 - 4 % roztokem formalinu.

 
Obr. 1: Vývojová stadia měňavky rodu Naegleria.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Kořenonožci (Rhizopoda). From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=K020>