Přehled obrázků

u hesla Aerotopy:
u hesla Akinety (arthrospory):
u hesla Aktivační systémy:
u hesla Aktivovaný kal:
u hesla Amoebidae:
u hesla Anaskogenní kvasinky rodu Candida :
u hesla Bakterie:
u hesla Bakterie mezofilní:
u hesla Bakterie psychrofilní:
u hesla Bdelloidea:
u hesla Bentos:
u hesla Bikosoecaceae:
u hesla Biocenóza stojatých vod:
u hesla Biofiltr:
u hesla Brachionidae :
u hesla Břichobrvky, Gastrotricha :
u hesla Coscinodiscales :
u hesla Cyrtophorida :
u hesla Čistírenský kal:
u hesla Dlouhodobý test na semenech:
u hesla DNA-viry:
u hesla Enterokoky:
u hesla Escherichia coli:
u hesla Eukaryotické organismy:
u hesla Eutrofizace:
u hesla Flosculariaceae :
u hesla Fragilariales :
u hesla Helmintózy:
u hesla Hepatotoxiny :
u hesla Heterocysty:
u hesla Heterotrichida :
u hesla Hlístice, Nematoda:
u hesla Houby, Fungi:
u hesla Hustota, viskozita a povrchové napětí:
u hesla Hydrobiologické vyšetřování vod:
u hesla Hyfy:
u hesla Hymenostomatida :
u hesla Hypotrichida :
u hesla Chaetophorales :
u hesla Chamaesiphonales :
u hesla Chemické čištění odpadních vod:
u hesla Chlamydomonadales :
u hesla Chlorellaceae :
u hesla Chlorellales :
u hesla Chlorococcales :
u hesla Chronické testy toxicity:
u hesla Chroococcales :
u hesla Chrysomonadales :
u hesla Isosaprobita:
u hesla Kapraďorosty:
u hesla Kinetophragminophora :
u hesla Koloběh dusíku:
u hesla Koloběh fosforu:
u hesla Koloběh kyslíku:
u hesla Koloběh oxidu uhličitého:
u hesla Konidie (deuterospory):
u hesla Korýši, Crustacea:
u hesla Kořenonožci (Rhizopoda):
u hesla Krátkodobý test klíčivosti:
u hesla Kryténky, Testacea:
u hesla Kvasinky:
u hesla Ledovcová jezera, karová jezera:
u hesla Legionella :
u hesla Lišejníky, Lichenes:
u hesla Mechanické čištění odpadních vod:
u hesla Mechorosty, Bryophyta :
u hesla Mechovky, Bryozoa:
u hesla Měňavky, Amoebina :
u hesla Metasaprobita:
u hesla Metoda MPN:
u hesla Metody odběru vzorků:
u hesla Metody úpravy vzorků:
u hesla α-mezosaprobita:
u hesla Microsporales :
u hesla Mikrobiotesty:
u hesla Mikromycety:
u hesla Mycelium:
u hesla Nálevníci, Ciliata :
u hesla Naviculales :
u hesla Neurotoxiny:
u hesla Nezmaři, Hydroidea :
u hesla Nitzschiaceae :
u hesla Nostocales :
u hesla Obrněnky, třída Dinophyceae, oddělení Dinophyta:
u hesla Oedogoniales :
u hesla Oligohymenophora :
u hesla Oligosaprobita:
u hesla Oligotrichida :
u hesla Organismy kultivovatelné:
u hesla Oscillatoriales :
u hesla Osy souměrnosti schránky rozsivek:
u hesla Perifyton:
u hesla Peritrichida :
u hesla Perloočky, Cladocera :
u hesla Pikoplankton:
u hesla Ploima :
u hesla Počítací komůrka Cyrus I.:
u hesla Počítací komůrky:
u hesla Pohyby vodních mas:
u hesla Polysaprobita:
u hesla Pracoviště a pomůcky v mikrobiologické laboratoři:
u hesla Preparace rozsivek a příprava trvalého preparátu:
u hesla Presumptivní:
u hesla Producenti:
u hesla Prokaryotické organismy:
u hesla Protosiphonales :
u hesla Protozoa, prvoci, jednobuněční:
u hesla Protozoální choroby:
u hesla Příklad některých zástupců máloštětinatců Oligochaeta:
u hesla Příklad stanovení saprobního indexu:
u hesla Přítomnost rozpuštěných organických látek:
u hesla Pseudomonas aeruginosa :
u hesla RNA-viry:
u hesla Rournatky, Suctoria :
u hesla Rozsivky, třída Bacillariophyceae, oddělení Chromophyta:
u hesla Ruduchy, třída Rhodophyceae, oddělení Rhodophyta:
u hesla Různobrvky, oddělení Chromophyta, třída Xanthophyceae:
u hesla Síťový plankton:
u hesla Skrytěnky, třída Cryptophyceae, oddělení Cryptophyta:
u hesla Skupina aerobních a anaerobních koků:
u hesla Skupina aerobních chemoorganotrofních nefermentujících koků a tyčinek:
u hesla Skupina bakterií množící se pučením či vytvářející extracelulární výběžky:
u hesla Skupina bakterií tvořících pochvy:
u hesla Skupina fakultativně anaerobních chemoorganotrofních tyčinek:
u hesla Skupina fototrofních bakterií:
u hesla Skupina chemolitotrofních bakterií:
u hesla Skupina chemoorganotrofních buněk s klouzavým pohybem:
u hesla Skupina spirochét:
u hesla Soustava oběhová:
u hesla Soustava průtočná:
u hesla Spájivé řasy, oddělení Chlorophyta, třída Zygnematophyceae :
u hesla Stabilizační nádrže:
u hesla Stanovení abiosestonu:
u hesla Stélka :
u hesla Strunovci, Nematomorpha :
u hesla Systém saprobity:
u hesla Tepelný režim ve vodách:
u hesla Test toxicity na řasách:
u hesla Testy toxicity na korýších:
u hesla Údolní nádrž:
u hesla UTERMÖHLOVA fixáž (LUGOLŮV roztok dle UTERMÖHLA):
u hesla Vegetační „kořenové“ čistírny:
u hesla Vegetační čistírny:
u hesla Vegetační zabarvení:
u hesla Viry:
u hesla Vířníci, Rotatoria:
u hesla Vodní a bažinné makrofyty:
u hesla Vodní květ:
u hesla Volvocales :
u hesla Vybraní zástupci mechovek Bryozoa :
u hesla Xenosaprobita:
u hesla Zařazení vybraných rodů krásnooček třídy Euglenophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů obrněnek třídy Dinophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů ruduch třídy Rhodophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů různobrvek třídy Xanthophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů skrytěnek třídy Cryptophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů spájivých řas třídy Zygnematophyceae :
u hesla Zařazení vybraných rodů vláknitých zelených řas třídy Ulvophyceae :
u hesla Zařazení vybraných řádů a rodů rozsivek třídy Bacillariophyceae :
u hesla Zařazení zástupců řádu krytének Testaceae :
u hesla Zařazení zástupců třídy rournatek Suctoria:
u hesla Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda :
u hesla Zbytnělý kal:
u hesla Zelenivky, oddělení Chlorophyta, třída Chlorophyceae :
u hesla Zemní filtry:
u hesla Zjednodušený přehled podtřídy rakovci:
u hesla Zjednodušený přehled skupiny vířníků Rotatoria :
u hesla Zjednodušený taxonomický přehled a zařazení larválních stádií do jednotlivých hmyzích řádů a čeledí:
u hesla Zooplankton:
u hesla Způsob vyhodnocení vyšetřené plochy počítací komůrky:
u hesla Žahavci, Cnidaria :
u hesla Želvušky, Tardigrada :