1. Jaká hmotnost (g) hydroxidu sodného (M = 40 g/mol) zreagovala s kyselinou chlorovodíkovou (M = 36,46 g/mol), vzniklo-li 100 g NaCl (M = 58,44 g/mol) podle následující reakce

HCl + NaOH → NaCl + H2O

68,446 g


2. Vypočítejte hmotnost jodu, který se uvolní při reakci 10 g jodidu draselného s chlorem. Rovnici nejdříve vyčíslete.

M(KI) = 166 g/mol; M(Cl2) = 70,91 g/mol; M(I2) = 253,81 g/mol; M(KCl) = 74,55 g/mol.

KI + Cl2 → I2 + KCl

7,645 g


3. Reakcí 1-brom-3-chlorpropanu (M = 157,44 g/mol) a kyanidu sodného (M = 49 g/mol) vzniká 4-chlorobutanonitril (M = 103,55 g/mol) a bromid sodný (M = 102,89 g/mol). Vypočítejte hmotnost kyanidu sodného potřebnou k reakci 10 ml 1-brom-3-chlorpropanu, který má hustotu 1,592 g/ml. Pro výpočet zanedbejme rovnovážnou povahu reakce.

Cl–CH2–CH2–CH2–Br + NaCN → Cl–CH2–CH2–CH2–CN + NaBr

4,95 g


4. Určitým objemem 20% roztoku kyseliny sírové jsme v laboratoři zneutralizovali 53 g uhličitanu draselného. Vypočítejte hmotnost vzniklého síranu draselného, objem 20%ního roztoku kyseliny a objem uniklého oxidu uhličitého. M(K2CO3) = 138,21 g/mol; M(H2SO4) = 98,08 g/mol; M(K2SO4) = 174,26 g/mol; M(CO2) = 44,01 g/mol; M(H2O) = 18,02 g/mol; ρ(20% roztoku H2SO4) = 1,1394 g/ml

K2CO3 + H2SO4 → K2SO4 + CO2 + H2O

m(K2SO4) = 66,8 g
V(20% kys.) = 165 ml
V(CO2) = 9,36 l


5. Jaký objem 21%ního vodného roztoku amoniaku (ρ = 0,9224 g/ml) je třeba k neutralizaci kyseliny dusičné, aby vzniklo 20,2 g soli?

M(NH3) = 17,03 g/mol; M(HNO3) = 63,01 g/mol; M(NH4NO3) = 80,04 g/mol.

Reakce probíhá podle rovnice
    NH3 + HNO3 → NH4NO3

22,2 ml


6. V laboratoři chceme ze siřičitanu sodného pomocí kyseliny chlorovodíkové získat SO2. Jaký objem oxidu siřičitého získáme, použijeme-li 150 g starého siřičitanu sodného, který obsahuje 20 hm. % síranu sodného? Pro výpočet uvažujeme podmínky, při nichž 1 mol plynu má objem 24 litrů. M(Na2SO3) = 126,04 g/mol, M(SO2) = 64,06 g/mol.

Na2SO3 + 2 HCl SO2 + 2 NaCl + H2O

Na2SO4 + HCl nereaguje

V(SO2) = 22,85 litrů


7. Jakou hmotnost bílého fosforu lze vyrobit při redukci 200,0 t suroviny, která obsahuje 82 hm. % fosforečnanu vápenatého? M(Ca3(PO4)2) = 310,18 g/mol, M(P4) = 123,9 g/mol.

2 Ca3(PO4)2 + 10 C + 6 SiO2 P4 + 10 CO + 6 CaSiO3

65,5 tun P4


8. Kolik litrů kyslíku se vyvine reakcí peroxidu vodíku (M = 34,01 g/mol) s manganistanem draselným (M = 158,03 g/mol) a kyselinou sírovou (M = 98,08 g/mol), pakliže použijeme 0,5 l 30%ního peroxidu vodíku (M = 34,02 g/mol) o hustotě 1,1 g/ml? Jaký objem koncentrované kyseliny sírové (96%) o hustotě 1,84 g/ml bude k reakci třeba? Reakce probíhá podle rovnice

2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4 → 5 O2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O

118,2 l O2, 161,6 ml 96% H2SO4


9. 10 g manganistanu draselného bylo smícháno s 25 ml 30% roztoku H2O2 okyseleného kyselinou sírovou. Zjistěte, která látka je v přebytku a vypočítejte její hmotnost (buď KMnO4 nebo čistý H2O2). M(KMnO4) = 158,03 g/mol, M(H2O2) = 34,01 g/mol, ρ(30% roztoku H2O2) = 1,11 g/ml

5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 5 O2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O


m(H2O2, nerzeag.) = 2,94 g


Last modified: Wednesday, 30 August 2023, 1:12 PM