Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Další)
  VŠE

A

acetylcholin

angl. acetyl choline, nejvýznamnější neurotransmiter nervosvalových (tzv. cholinergních) synapsí. Vzniká z cholinu a acetyl-CoA účinkem enzymu cholinacetyltransferasy (EC 2.3.1.6) v presynaptickém zakončení neuronů; jeden synaptický váček obsahuje 103104 molekul acetylcholinu. Enzymem cholinesterasou (EC 3.1.1.8) nebo acetylcholinesterasou (EC 3.1.1.7) se v synaptické štěrbině štěpí na cholin a acetát

acetylkoenzym A

též acetyl-CoA nebo acetyl-SCoA, angl. acetyl-coenzyme ACH3-CO-SCoA, zvaný též aktivní octová kyselina, jeden z klíčových metabolitů buněčného metabolismu.

                                                                                                            

acidóza

angl. acidosis, patologický stav, při němž je pH krevní plasmy po delší dobu sníženo pod hodnotu 7,35. Respirační acidóza vzniká nedostatečným odstraňováním CO2 plícemi, metabolická acidóza hromaděním kyselin v krvi v důsledku intenzivního metabolismu (např. laktátu při vysokém svalovém výkonu) nebo v důsledku nedostatečného odstraňování kyselin ledvinami. Opakem acidózy je alkalóza.

ACP

a) zkratka pro acyl carrier protein; b) označení pro kyselou fosfatasu v klinické biochemii; c) moderní léčebná metoda využívající tělu vlastní (autologní) upravenou krevní plasmu (autologous conditioned plasma), obohacenou aktivovanými krevními destičkami a obsahující protizánětlivé a růstové faktory.

acyl carrier protein

zkr. ACP, český, málo užívaný ekvivalent "acyl přenášející protein", bílkovina, na níž je při biosyntéze mastných kyselin thioesterovou vazbou vázán prodlužující se acylový zbytek. U bakterie Escherichia coli jde o malou kyselou bílkovinu s molekulovou hmotností 10 kDa, u živočichů je součástí multifunkčního enzymu zvaného synthasa mastných kyselin.

acyl-CoA-oxidasa

angl. acyl-CoA oxidase (zkratka AOX), enzym (EC 1.3.3.6) katalyzující chemickou reakci: 
acyln-CoA + O→ enoyln-CoA + H2O2 (enoyln-CoA je méně oficiální název pro trans-2,3-dehydroacyl-CoA). Je to první enzym v peroxisomálním β-oxidačním systému (viz obr.), který je zodpovědný za katabolismus velmi dlouhých mastných kyselin (nad C20), dikarboxylových mastných kyselin, 2-methyl-rozvětvených mastných kyselin, prostaglandinů, leukotrienů a karboxylových postranních řetězců některých xenobiotik. V mitochondrii je obdobná reakce katalyzována membránovýcm enzymem acyl-CoA-dehydrogenasou (EC 1.3.8.7EC 1.3.8.8 nebo EC 1.3.8.9 - podle délky acylového řetězce): acyln-CoA + Q → enoyln-CoA + QH2

acylkoenzym A

angl. acyl-coenzyme A, též acyl-CoA nebo acyl-SCoA, aktivovaná forma mastné kyseliny (viz aktivace), která je thioesterovou vazbou navázána na koenzym A. Tyto deriváty vznikají reakcí katalyzovanou ligasou (EC 6.2.1.3; EC 6.2.1.10) z volných mastných kyselin a CoA. Jsou výchozími metabolity pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů (triacylglycerolů, fosfatidů, sfingolipidů apod.).

acyltransferasy

angl. acyltransferases, enzymy (EC 2.3.1.-) katalyzující přenos acylových zbytků z acyl-CoA na akceptory, např. na hydroxylové skupiny aktivovaného glycerolu při biosyntéze lipidů.

adenin

6-aminopurin, angl. adenine, jedna z purinových bází nukleových kyselin.                          

adenosin

angl. adenosine, ribonukleosid odvozený od adeninu. Jeho 5´-fosforylované formy jsou adenosinfosfáty.               

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Další)
  VŠE