Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

H

hapteny

angl. haptens, nízkomolekulární látky, které samy nejsou imunogenní (nevyvolávají tvorbu protilátek), ale jsou-li kovalentně navázány na vysokomolekulární nosič (zpravidla bílkovinu) a vpraveny do organismu, jsou schopny vyvolat imunitní odpověď (tvorbu protilátek). Takto vzniklé protilátky pak hapten vážou i v případě, že je volný. Protilátek proti haptenům se využívá zejména v klinické biochemii pro stanovení řady nízkomolekulárních látek (hormonů štítné žlázy, léčiv apod.).

haptoglobin

angl. haptoglobin, protein krevní plasmy, tvořený čtyřmi polypeptidovými řetězci spojenými disulfidovými můstky. Jeho úkolem je vázat hemoglobin uvolněný do plasmy při hemolýze, a tak zabránit oxidativnímu působení volného hemoglobinu, jakož i ztrátě železa uvolněného z hemoglobinu katabolickými procesy. Hemoglobin-haptoglobinový komplex je odstraňován buňkami retikulo-endoteliálního systému, především slezinnými buňkami. V důsledku zvýšené hemolýzy koncentrace haptoglobinu v plasmě výrazně klesá; toho se využívá v diagnostice hemolytických anemií.  

Harden Arthur

anglický chemik (1865–1940), Nobelova cena (chemie, 1929) za výsledky získané při výzkumu fermentace cukrů a fermentačních enzymů (spolu s C. H. von Eulerem-Chelpinem). Vystudoval chemii v Manchestru, poté pracoval rok jako stipendista u E. Fischera v Erlangenu. Od roku 1897 působil jako chemik v nově založeném Institutu preventivní medicíny v Londýně; od roku 1907 až do roku 1930 zde byl vedoucím Biochemického ústavu. Zprvu se zabýval působením světla na směs oxidu uhličitého a chloru. Jeho klasické studie fermentace cukrů kvasničnou šťávou vedly k formulaci pojmu intermediární metabolismus. Věnoval se také studiu vitaminů. V roce 1926 byl povýšen do šlechtického stavu.

Haworth Walter Norman

anglický chemik (1883–1950), Nobelova cena (chemie, 1937) za výzkum sacharidů a vitaminu C. Prokázal, že monosacharidy se běžně vyskytují v cyklické podobě; vzorce v této podobě se nazývají Haworthovy. Jeho kniha The Constitution of Sugars (1929) se stala základní učebnicí. Jeho metoda určování délky řetězce methylovaných polysacharidů pomohla objasnit strukturu škrobu, celulosy, glykogenu, inulinu a xylanu. V roce 1934 se mu, spolu s E. Hirstem, podařilo připravit vitamin C, první plně syntetický vitamin; tato levná syntéza askorbové kyseliny, jak ji Haworth nazval, otevřela cestu k jejímu medicínskému využití. V roce 1947 byl povýšen do šlechtického stavu.

helikasa

angl. helicase, enzym (EC 5.6.2.3, dříve EC 3.6.4.12), který s využitím energie, získané hydrolytickým štěpením ATP, zajišťuje ve spolupráci s dalšími bílkovinami rozvíjení dihelixu DNA při replikaci.

helix

angl. helix, česky šroubovice, typ periodické prostorové struktury řetězce biopolymeru. V různém rozsahu se vyskytuje u bílkovin (nejčastěji α-helix, ale také např. trojitý helix kolagenu), u nukleových kyselin (např. dihelix DNA) nebo u některých polysacharidů (amylosa). Helix může být charakterizován různými geometrickými parametry, např. počtem monomerních zbytků na jeden závit, výškou závitu, poloměrem helixu apod. Šroubovicové (helikální) uspořádání je stabilizováno různými intramolekulárními i intermolekulárními nekovalentními interakcemi, často se zde uplatňují vodíkové můstky.

hem

angl. heme nebo haem, z řeckého haíma = krev, složitá rovinná cyklická sloučenina červené barvy ze skupiny porfyrinů, v jejímž středu je pevně koordinačně-kovalentními vazbami vázán ion železa. V hemoglobinu a myoglobinu existuje ve formě Fe2+ a může na sebe reverzibilně vázat molekulu kyslíku O2. V cytochromech se vyskytuje převážně v trojmocné podobě (Fe3+) a je schopen přenášet elektrony tím, že se (dočasně) redukuje na formu Fe2+. Je součástí aktivního místa některých enzymů třídy oxidoreduktas (mnohé peroxidasy, katalasy, kotvený komplex IV dýchacího řetězce atd.). Pojmem hematin, hemin nebo ferrihem bývá označován hem obsahující železitý kation (Fe3+); hemoglobin, obsahující hemin, se nazývá methemoglobin. Hlavními degradačními produkty hemu jsou bilirubin a další žlučová barviva. Biosyntéza vychází ze sukcinyl-CoA a glycinu; nejvýznamnějším meziproduktem této anabolické dráhy je δ-aminolevulová kyselina. Za výzkum struktury hemu a chlorofylu a zejména za syntézu hemu obdržel roku 1930 H. Fischer Nobelovu cenu.

hematokrit

angl. hematocrit / haematocrit, zkr. Ht nebo HCT, relativní objemem červených krvinek v plné krvi  (v objemových procentech). Závisí na počtu a velikosti červených krvinek. Patří do základního vyšetření krevního obrazu. Normální hodnoty hematokritu jsou 44 % u mužů a 39 % u žen. Měření se provádí tak, že se odstředí plná krev (s přídavkem antikoagulačního činidla); protože poměr množství (resp. celkového objemu) ostatních krevních tělísek (bílých krvinek a krevních destiček) je vůči objemu červených krvinek zanedbatelný, získá se tak přímo hodnota hematokritu. Tato hodnota může být snížena v důsledku anémií různého původu, snížení objemu červených krvinek či po infuzích, naopak zvýšena v důsledku dehydratace organismu či zmnožení červených krvinek.

hemicelulosy

angl. hemicelluloses, ve vodě nerozpustné polysacharidy doprovázející ve dřevě a v jiných rostlinných materiálech celulosu, od níž se liší jednak nižší molekulovou hmotností, jednak rozličností základních sacharidových jednotek: kromě hexos (glukosa, mannosa aj.) jsou v hemicelulosách vázány i pentosy (např. xylosa a arabinosa) a alduronové kyseliny. Při chemickém zpracování dřeva na buničinu se hemicelulosy poměrně snadno hydrolyticky štěpí na nižší rozpustné cukry, nejsou však stravitelné pro živočichy. Pojem hemicelulosy historicky označuje všechny složky buněčných stěn extrahovatelné silnými alkaliemi bez ohledu na jejich chemickou strukturu.

hemofilie

angl. hemophillia nebo haemophillia, dědičné onemocnění člověka, způsobené mutací genu některého z koagulačních faktorů. Projevuje se zvýšenou krvácivostí.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL