Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

G

galaktosa

zkr. Gal, angl. galactose, aldohexosa, D-enantiomer velmi rozšířen v živočišné říši, diastereoisomer glukosy (liší se konfigurací na uhlíku C4). S glukosou vytváří mléčný disacharid laktosu, je častou součástí cerebrosidů, gangliosidů, mono- a digalakosyldiacylglycerolů v rostlinách. Bývá obsažena v rostlinných polysacharidech. Galaktosa i její deriváty (galaktosamin a N-acetylgalaktosamin) jsou běžnou složkou glykoproteinů.gangliosidy

angl. gangliosides, polární lipidy, tvořené ceramidem, k němuž je glykosidově vázán lineární nebo větvený oligosacharidový řetězec. Kromě běžných monosacharidů obsahují záporně nabitý zbytek kyseliny sialové. Vyskytují se hlavně v šedé kůře mozkové, podílejí se na rozpoznávání buněk.

GDP

guanosindifosfát, angl. GDP (z guanosine diphosphate), analog ADP, spolu s GTP vytváří dvojici molekul významnou v buněčné energetice a signalizaci (viz G-proteiny).

gen

angl. gene, v klasické genetice "vloha", základní jednotka genetické informace. Hmotnou podstatou genu je určitý úsek DNA, pouze u některých virů RNA. V molekulové genetice se genem rozumí úsek molekuly DNA, který určuje pořadí nukleotidů v některém z typů RNA; prostřednictvím mRNA určuje gen i pořadí aminokyselin v molekule určité bílkoviny. Podle současné definice je gen jakýkoliv úsek DNA, který se transkribuje. U eukaryot bývají mezi kódující sekvence deoxyribonukleotidů (exony) vloženy sekvence nekódující (introny); hovoříme o složených genech. Geny jsou uloženy převážně v chromosomech, existují však i geny extrachromosomální (např. v thylakoidech či mitochondriích buněk eukaryotních organismů, v plasmidech u prokaryot). Z hlediska regulace transkripce dělíme geny na konstitutivní (trvale transkribované), jejichž expresí vznikají produkty (bílkovina nebo RNA) podmiňující základní funkce buňky, dále pak indukovatelné, jejichž transkripce je vyvolána pouze v případě potřeby produktu a naopak reprimovatelné, u nichž je hlavním regulačním mechanismem utlumení (represe) jejich transkripce.

genetika

angl. genetics, biologická věda zabývající se dědičností, tj. přenosem informací mezi generacemi, jakož i proměnlivostí organismů v rámci vývoje (viz fylogeneze). Dnes rozlišujeme klasickou genetiku, sledující dědičnost a proměnlivost různých charakteristických znaků jednotlivých organismů, a molekulovou genetiku, která se snaží tyto jevy vysvětlit na molekulové úrovni a je považována za součást biochemie. Molekulová genetika se také zabývá realizací genetické informace v rámci jednoho organismu resp. jedné buňky; jejími oblastmi zájmu jsou tedy zejména procesy replikace, transkripce a translace. Za zavedení nové vědní disciplíny zvané paleogenetika, která se zabývá změnami lidského genomu v průběhu vývoje od neandrtálských dob, získal S. Pääbo v roce 2022 Nobelovu cenu a fyziologii a lékařství.

genom

angl. genome, úplná genetická informace organismu; soubor všech chromosomálních (podle některých definicí i extrachromosomálních) genů daného organismu.

genomika

angl. genomics, prudce se rozvíjející vědní obor, jehož snahou je určit úplnou primární strukturu (pořadí deoxynukleotidů) DNA studovaného druhu a vytěžit z této znalosti maximum biologicky relevantních informací, zejména identifikovat jednotlivé (pokud možno všechny) geny a určit jejich funkční vztahy (tzv. funkční genomika).

genotyp

angl. genotype, genetická struktura daného organismu, soubor všech jeho dědičně zakotvených vloh (srov. fenotyp).

gen regulační

též gen regulátorový nebo regulátorový gen, angl. regulator gene / gene-regulator, gen kódující strukturu určité regulační bílkoviny (viz operon) nebo regulační RNA (viz siRNA).

gen strukturní

též starším označením cistron, angl. structural gene, gen kódující jeden polypeptidový řetězec. U prokaryot vytváří často několik strukturních genů společně regulovanou jednotku zvanou polycistronní gen (viz operon). U eukaryot jsou součástí strukturního genu i nekódující sekvence – introny.

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL