Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

C

Calvin Melvin

americký biochemik (1911–1997), Nobelova cena (chemie, 1961) za výzkum asimilace oxidu uhličitého rostlinami. Narodil se v USA, jeho rodiče byli emigranty z Ruska. Studoval chemii. Vědeckou dráhu započal studiem elektronové afinity halogenů, věnoval se též koordinační katalýze, hlavně metaloporfyrinům. Od roku 1937 pracoval na University of California v Berkeley, kde se posléze stal vedoucím velké organicko-chemické skupiny a od roku 1960 vedoucím laboratoře chemické biodynamiky. Pomocí izotopové metody s uhlíkem 14C prostudoval na jednobuněčné řase Chlorela proces přeměny sacharidů při fotosyntéze: tvorbu hexos i regeneraci pentos. Cyklus se na jeho počest nazývá Calvinův (někdy také Calvinův–Bensonův cyklus, na počest jeho spolupracovníka A. A. Bensona, se kterým publikoval v roce 1948 první objevnou práci).

cAMP

cyklický adenosin-3′,5′-monofosfát, angl. cyclic adenosine-3′,5′-monophosphate, vzniká z ATP působením membránového enzymu adenylátcyklasy (EC 4.6.1.1). Zastává důležitou úlohu druhého posla v řadě signálních drah. Působí jako aktivátor enzymů proteinkinas, které fosforylují další enzymy, a tím je aktivují nebo deaktivují. cAMP je hydrolyzován specifickými fosfodiesterasami (EC 3.1.4.17cAMP + H2O → 5′-AMP).

CAM-rostliny

angl. CAM-plants, z crassulacean acid metabolism, rostliny s metabolismem kyselin, rostliny se zvláštním mechanismem temné fáze fotosyntézy specificky adaptované na suché klima (tučnolisté, zejména sukulenty, také agáve, ananas a jiných tropické rostliny). Viz rostliny C3, C4 a CAM a cyklus C4-rostlin.

cDNA

komplementární DNA, angl. cDNA, comlementary DNA, dvouřetězcová DNA vzniklá reverzní transkripcí mRNA.

CDP-diacylglycerol

cytidindifosfodiacylglycerol, angl. CDP-diacylglycerol, aktivovaná forma fosfatidové kyseliny, meziprodukt biosyntézy fosfatidů
                                                                                                                                                                                          

Cech Thomas Robert

americký molekulární biolog (nar. 1947), Nobelova cena (chemie, 1989) za objev katalytických vlastností RNA (spolu s S. Altmanem). Narodil se v Chicagu v rodině českých emigrantů (z otcovy i matčiny strany); ač neumí česky, ke svému původu se radostně hlásí. Studoval chemii a věnoval se především zkoumání biochemických funkcí RNA. Prakticky ve stejné době jako S. Altman a nezávisle na něm publikoval zásadní nález, že některé molekuly RNA mohou být katalyticky aktivní. Tuto aktivitu objevil u prvoka Tetrahymena thermophila, kde se RNA účastní sestřihu molekul mRNA vznikajících procesem transkripce. V posledních letech se zabývá telomerami.

celulosa

angl. cellulose, polysacharid, hlavní stavební materiál vyšších rostlin. Skládá se výlučně z D-glukosových jednotek spojených do dlouhých nerozvětvených řetězců  β(1→4) glykosidovou vazbou. Ve vodě je nerozpustná. Celulosa je nejrozšířenější organickou sloučeninou na zemském povrchu; ročně jí biosyntézou vzniká asi 1011 tun. Člověk a mnoho druhů obratlovců nevytvářejí enzymy, které celulosu štěpí, a nemohou ji tedy strávit; býložravci však mají v trávicím ústrojí mikroorganismy, které celulosu rozkládají. Získává se ze dřeva odstraňováním doprovodných složek (lignin, hemicelulosa atd.). Takto získaná buničina se používá v papírenském a textilním průmyslu. Acetáty celulosy jsou podstatou umělého hedvábí, nitráty celulosy se užívají jako výbušniny (bezdýmný střelný prach), pohonné látky pro rakety a laky. Z celulosy se vyrábí rovněž celuloid a celofán. Prekursorem biosyntézy celulosy jsou aktivované formy glukosy, UDP-glukosa nebo její analog GDP-glukosa; tento proces, probíhající extracelulárně, není dosud plně pochopen.

centriola

angl. centriole, válcovitá struktura, nacházející se ve většině eukaryotních buněk poblíž jádra. Její stěny jsou tvořeny vlákny mikrotubulů uspořádaných kruhově kolem centrální dutiny. Z centrioly vycházejí mikrotubuly cytoskeletu. Její funkce však není zcela zřejmá, protože např. rostliny a houby se bez ní obejdou. V určitých fázích buněčného cyklu podobnou funkci zastává analogická struktura zvaná centrosom.

centrosom

též dělící tělísko, angl. centrosome, viz centriola a organizační centrum mikrotubulů.

centrum aktivní

též reakční centrum či aktivní místo, angl. active center nebo active site, oblast ve struktuře enzymu, kam se vážou substráty a kde jsou přeměňovány na produkty. Obsahuje vždy skupiny, které zajišťují vazbu substrátů (vazebné skupiny), a skupiny katalytické, které jsou zodpovědné za jejich chemickou přeměnu. Součástí aktivního centra mohou být též prostetické skupiny enzymu nebo u metaloenzymů ionty kovů. Architekturu aktivního místa tvoří obvykle části peptidového řetězce, které z hlediska sekvence aminokyselin nejsou sousední; peptidový řetězec proto musí být velmi přesně svinut. Aktivní místo bývá umístěno blízko povrchu enzymové molekuly, neboť musí být volně přístupné pro přistupující substrát(y); mívá tvar mělké prohlubně, štěrbiny nebo jamky.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL