Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL

Cech Thomas Robert

americký molekulární biolog (nar. 1947), Nobelova cena (chemie, 1989) za objev katalytických vlastností RNA (spolu s S. Altmanem). Narodil se v Chicagu v rodině českých emigrantů (z otcovy i matčiny strany); ač neumí česky, ke svému původu se radostně hlásí. Studoval chemii a věnoval se především zkoumání biochemických funkcí RNA. Prakticky ve stejné době jako S. Altman a nezávisle na něm publikoval zásadní nález, že některé molekuly RNA mohou být katalyticky aktivní. Tuto aktivitu objevil u prvoka Tetrahymena thermophila, kde se RNA účastní sestřihu molekul mRNA vznikajících procesem transkripce. V posledních letech se zabývá telomerami.

konstanta katalytická

angl. catalytic constant, symbol kcat, měřítko katalytické schopnosti enzymu, obvykle v jednotkách s-1. Katalytická konstanta je totožná s číslem přeměny enzymu; reprezentuje počet reakčních cyklů, které mohou proběhnout v každém aktivním místě enzymu za jednotku času při nasycení enzymu substrátem. Lze ji vyjádřit Vlim / [E]o, kde Vlim je limitní rychlost enzymové reakce a [E]o molární koncentrace aktivních jednotek enzymu.

ekvivalent redukční

angl. reducing equivalent, množství redukující látky, které do oxidačně-redukční reakce přináší 1 mol elektronů nebo vodíkových atomů. V biochemii se často tento pojem ztotožňuje s NADPH, který je nejvýznamnějším redukčním činidlem anabolických procesů.

enzymy imobilizované

angl. immobilized enzymesenzymy, lokalizované v určitém prostoru, kde si zachovávají svoji biologickou aktivitu. Přirozeně imobilizované jsou enzymy, které jsou součástí biologických membrán či jiných nadmolekulových struktur (např. ribosomů). Nacházejí široké uplatnění v různých technologických procesech. Je totiž často vhodné rozpustné enzymy uměle imobilizovat (navázat na pevný nosič); největší výhodou takto upravených biokatalyzátorů je skutečnost, že se mohou snadno regenerovat a používat opakovaně.

enzymy konstitutivní

angl. constitutive enzymes, enzymy, které jsou v buňce trvale přítomny ve víceméně stálé koncentraci (srov. induktivní enzymy).

enzymy reprimovatelné

angl. reducable enzymes, enzymy, jejichž exprese v buňce může být tlumena (bržděna nebo zastavena) vnějšími podmínkami (srov. enzymy indukovatelné).

exonukleasy

angl. exonucleases, EC 3.1.11.-EC 3.1.13.-EC 3.1.14.-EC 3.1.15.-EC 3.1.16.-, hydrolasy odštěpující nukleotidy z konců řetězců nukleových kyselin.

fenotyp

angl. phenotype, zjevné nebo nějakým způsobem objektivně měřitelné charakteristiky organismu, které jsou důsledkem interakce jeho genetické výbavy (viz genotyp) s prostředím, v němž probíhá jeho individuální vývoj.

fermentace aerobní

angl. aerobic fermentation, procesy, při nichž ve fermentoru působí mikroorganismy za aerobních podmínek (např. aerobní stupeň čištění odpadních vod, fermentační výroba kyseliny citronové - srov. fermentace nepravá); nepříliš vhodný, avšak v praxi používaný termín.

fibroin

angl. fibroin, nerozpustná bílkovina ze skupiny skleroproteinů (fibrilárních bílkovin), tvořící chemickou podstatu vlákna přírodního hedvábí. Jeho dominantním strukturním motivem je β-struktura (skládaný list).

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL