Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  129  (Next)
  ALL

A

asparagin

Asn nebo N, angl. asparagineproteinogenní neesenciální aminokyselinahydrofilní nenabitou skupinou v postranním řetězci. Na dusík amidové skupiny mohou být vázány sacharidové řetězce (N-glykoproteiny). Vzniká amidací karboxylové skupiny asparagové kyseliny, odbouráváním poskytuje oxalacetát (glukogenní aminokyselina).

ATP

z angl. adenosine triphosphate, adenosintrifosfát, přesněji adenosin-5'-trifosfát, nejdůležitější energetický metabolit buněk, komplexně zapojený do metabolismu adenosinfosfátů. Energetický zisk spojený se štěpením ATP je dán poklesem energie produktů reakce (ADP + Pi resp. AMP + PPi), které jsou lépe stabilizovány rezonančními mechanismy než výchozí ATP (viz energetická jednotka ATP). Ve vodném neutrálním prostředí je ATP stabilní, protože jeho (silně exergonické) štěpení má vysokou aktivační energii. ATP vzniká z ADP mechanismem substrátové fosforylace nebo membránové fosforylace. Energie se z ATP uvolňuje reakcemi katalyzovanými především:

ATPasy

též adenosintrifosfatasy nebo ATP-fosfohydrolasy, angl. ATPases, enzymy, katalyzující reakci ATP + H2O → ADP + Pi a využívající energii této exergonické reakce pro endergonické procesy. Patří mezi ně zejména
Dříve (před rokem 2018) byly tyto enzymy řazeny mezi hydrolasy.

ATP-synthasa

též F0F1-ATPasa, EC 7.1.2.2 (dříve EC 3.6.3.14), doporučený název f0f1-atpasa.01.jpgdvousložková ATPasa transportující H+, (angl. H+-transporting two-sector ATPase), enzym z třídy translokas, který s využitím energie proton-motivní síly zajišťuje ve vnitřní membráně mitochondrie syntézu ATP. Skládá se ze dvou nekovalentně spojených částí:
  • transmembránového kanálu (f0), tvořeného dvanácti jednotkami označenými c; umožňuje pasivní transport protonů z mezimembránového prostoru do matrix;
  •  oligomerní hlavice (f1), která zajišťuje vlastní reakci ADP + PiATP + H2O.
Zatímco oligomery f0 a f1 zaujímají vůči membráně stabilní pozici, stonek (na obr. podjednotky γ a ε) v důsledku pohybu protonů rotuje a vyvolává tak konformační změny v hlavici enzymu (dolní šipka ukazuje směr rotace). Podobný enzym stejného systémového zařazení mají respirující prokaryotacytoplasmatické membráně a rostliny v membráně thylakoidu (CF0CF1-ATPasa, též chloroplastová ATPasa). Za objasnění zásadního mechanismu enzymové syntézy adenosintrifosfátu získali roku 1997 P. D. Boyer a J. E. Walker Nobelovu cenu.

autoimunita

angl. autoimmunity, proces, při němž je imunitní odpověď organismu vyvolána jeho vlastními komponentami. Tímto mechanismem např. organismus rozpoznává některé své starší buňky, které byly delším pobytem v organismu pozměněny a vznikly na nich nové antigenní determinanty. Často se však jedná o patologický proces; některé autoimunitní choroby jsou vyvolány tím, že imunitní systém organismu likviduje své vlastní funkční buňky.

autokatalýza

angl. autocatalysis, katalýza chemické nebo biochemické reakce jedním z reakčních produktů. Typickým příkladem je aktivace některých proenzymů odštěpením pro-sekvence (např. trypsinogenu a pepsinogenu), přičemž katalyzátorem reakce je produkt této aktivace (trypsin a pepsin).

autolýza

angl. autolysis, 
  • rozrušení buněk a tkání (zejména jejich bílkovin) vlastními enzymy uvolněnými z poškozených buněk, též nekrosa;
  • naprogramovaný rozpad buněk v mnohobuněčném organismu, též apoptóza.

auxiny

angl. auxins, rostlinné hormony stimulující dělení a prodlužování buněk, a tím i růst rostlin. Přirozené auxiny obsahují indolový zbytek (deriváty tryptofanu); nejdůležitější z nich je indol-3-octová kyselina a indol-3-acetonitril.

avidin

angl. avidin, glykoprotein obsažený ve vaječném bílku ptáků a obojživelníků. V nativním stavu na sebe velmi silně váže biotin; jedná se o nejsilnější známou nekovalentní vazbu. Avidin-biotinový systém se používá v bioafinitní chromatografii a imunochemii.

avitaminóza

angl. avitaminosis, stav, kdy organismus postrádá určitý vitamin; také soubor onemocnění s tímto stavem souvisejících (srov. hypovitaminóza).


Page: (Previous)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  129  (Next)
  ALL