Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL

A

aglykon

angl. aglycon též aglycone, necukerná složka heteroglykosidů (viz glykosidy), vázaná na cukernou složku glykosidovou vazbou. Od sacharidové složky ji lze oddělit hydrolyticky; např. hydrolýzou hydroxyethylglukosidu (viz obr.) vzniká glukosa a ethylenglykol.

agonista

angl. agonist, látka, která připomíná svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho biologickou akci. 

Agre Peter

Peter Agreamerický biochemik (nar. 1949), Nobelova cena (chemie, 2003) za objev transmembránových vodních kanálů nazývaných aquaporiny. Studoval chemii a medicínu. Zabýval se různými aspekty medicíny, především hematologií. V roce 1992 publikoval první práce o transmembránové bílkovině, která je schopna přenášet molekuly vody. Od té doby bylo objeveno 10 podobných kanálů v buněčných membránách savců a stovky dalších v membránách rostlin a prokaryot. Agre se spolupracovníky prokázali, že tyto aquaporiny zajišťují kriticky důležitý transport vody mezi krví a buňkami svalů, plic a zejména ledvin. Ukazuje se, že poruchy transportu vody jsou příčinou nebo průvodním jevem mnoha chorob.

aktin

angl. actin, velmi rozšířená bílkovina podílející se jako součást cytoskeletu na výstavbě mnoha kontraktilních buněčných struktur (viz mikrofilamenta). Podílí se tak na pohybu buněk i celých organismů; ve svalových buňkách hraje spolu s myosinem zásadní úlohu při kontrakci. Monomerní G-aktin (globulární bílkovina, molekulová hmotnost 42 kDa) polymeruje a vytváří vláknité útvary (filamenta) o délce kolem 10 nm (nazývá se F-aktin).

aktivace

angl. activation, převedení určité struktury (látky, buňky) z neaktivní do aktivní formy; např. aktivace krevních destiček pro jejich agregaci, aktivace proenzymů odštěpením části peptidového řetězce, aktivace enzymů vazbou aktivátoru či aktivace nereaktivních metabolitů (glukosaglukosa-6-fosfátUDP-glukosa, mastné kyselinyacyl-CoA, aminokyseliny → aminoacyl-tRNA apod.) pro vstup do metabolických drah.

aktivátory enzymů

angl. enzyme activators, anorganické nebo organické efektory, které se mohou vratně navázat na enzym a různými mechanismy (vyvoláním změny konformace enzymu, vytěsněním inhibitoru, usnadněním vazby substrátu ap.) zvýšit aktivitu enzymu, tj. jeho schopnost přeměňovat substráty.

aktivita enzymu

angl. enzyme activity, schopnost enzymu katalyzovat určitou reakci, tj. přeměňovat substrát(y) na produkt(y); klíčový, byť nepříliš přesně definovaný pojem enzymologie. Často se (ne zcela vhodně) tohoto pojmu užívá místo pojmu katalytická aktivita enzymu.

aktivita enzymu katalytická

angl. enzyme catalytic activity, veličina, která je mírou množství aktivního enzymu v určitém preparátu. Měří se tak, že se za standardních podmínek a v nadbytku substrátu zjišťuje, kolik substrátu enzym přemění za jednotku času. Hraje klíčovou roli při určování množství enzymu, potřebného pro danou technologickou aplikaci, při posuzování ceny enzymů či v klinické biochemii, kde se stanovuje veličina zvaná koncentrace katalytické aktivity (katalytická aktivita určitého enzymu v daném objemu tělní tekutiny, např. krevního séra). Jednotkou katalytické aktivity v SI soustavě je katal.

aktivita enzymu molární

angl. enzyme molar activity, látkové množství („počet molů") substrátu, jež je jeden mol enzymu schopen přeměnit při saturaci substrátem za jednotku času. Číselně je rovna molekulové aktivitě enzymu, která udává, kolik molekul substrátu je za stejných podmínek schopna přeměnit jedna molekula enzymu za jednotku času (viz číslo přeměny a konstanta katalytická).

aktivita enzymu specifická

angl. specific activity of enzyme, přesněji specifická katalytická aktivita enzymu; katalytická aktivita enzymu vztažená na jednotku hmotnosti bílkoviny (rozměr v SI kat/kg proteinu); velmi užitečná veličina uplatňující se zejména při purifikaci enzymů. Rostoucí hodnota specifické aktivity ukazuje, že purifikace probíhá úspěšně (enzymová aktivita neklesá a balastní bílkoviny jsou odstraňovány).

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL