Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

zelený fluorescenční protein

angl. green fluorescent protein, zkr. GFP, malá bílkovina (27 kDa), izolovaná z medúzy, která fluoreskuje ve viditelné části spektra (absorbuje modré záření, vyzařuje zelené). Její fluorofor vzniká modifikací postranních řetězců Ser, Tyr a Gly. V biochemii a molekulární biologii se často využívá tak, že se její gen připojí ke genu studované bílkoviny; je tedy možno vizualizovat expresi studovaného rekombinantního proteinu a sledovat jeho buněčnou lokalizaci. V současné době jsou k dispozici i fluoreskující bílkoviny jiných barev. Za objev a výzkum GFP získali v roce 2008 O. Shimomura, M. Chalfie a R. Y. Tsien Nobelovu cenu za chemii.

zpětný tok elektronů elektron-transportním komplexem

angl. reverse flow of electrons through electron-transport complex, endergonický mechanismus, pomocí něhož mohou chemolithotrofní mikroorganismy redukovat NAD(P)+ a získávat tak NAD(P)H potřebný k redukci CO2 a syntéze organických látek. Zdrojem potřebných elektronů bývají dusitany nebo sirné sloučeniny (siřičitany nebo sulfan). Energie potřebná k tomuto procesu se získává z proton-motivní síly, která se generuje díky aerobní exergonické oxidaci výše zmíněných redukovaných substrátů; ukládá se pomocí ATP-synthasy do ATP. Díky takto získanému energetickému zdroji mohou pak elektrony "téci" elektron-transportním systémem v "opačném" směru, přičemž jednotlivé oxidačně-redukční kroky jsou spojeny s hydrolýzou ATP. Uvádí se, že energie potřebná k redukci NAD(P)+ tímto způsobem je až pětkrát vyšší než energie získaná oxidací NAD(P)H v "normálním" dýchacím řetězci.

                                                             


zygota

angl. zygote, při pohlavním rozmnožování první buňka nově vzniklého organismu, diploidní buňka vzniklá splynutím samčí a samičí gamety.