Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

V

vektor

angl. vector, v genovém inženýrství molekula DNA, do níž může být inkorporována určitá sekvence deoxyribonukleotidů (např. gen) a která může být následně vnesena do buňky, jež pak vnesenou sekvenci uchovává, replikuje a realizuje (např. proteosyntézou). Jako vektory se používají plasmidové nebo virové DNA.

vidlice replikační

též replikační vidlička, angl. replication fork, úsek DNA ve tvaru písmene Y, v němž probíhá synteza řetězců DNA; dvě replikační vidlice ohraničují replikační očko. Při replikaci se vidlice posunuje (při analogii s písmenem Y směrem dolů) a dvouřetězcová (mateřská) DNA se postupně otvírá tak, jak jsou syntetizovány dceřinné řetězce.

viry

angl. viruses, nebuněčně organizované formy živé hmoty. Virová partikule vždy obsahuje nukleové kyseliny (DNA nebo RNA), které jsou chráněny bílkovinným obalem. Viry jsou obligátní buněční parazité; při své replikaci využívají syntetický aparát hostitelské buňky. Jsou nejčastějšími původci infekčních onemocnění rostlin a živočichů (viróz), napadají však i jednobuněčné organismy (bakteriofágy).

vitál

angl. vital, zkrácená forma výrazu "vitální indikace laboratorního vyšetření". Užívá se pro označení vzorku při akutním ohrožení života pacienta, kdy výsledek vyšetření má zásadní význam pro určení dalšího léčebného postupu. Vzorky se zpracovávají neprodleně po přijetí do laboratoře s absolutní předností před všemi ostatními (srov. statim).   

vitamin A

též retinol, angl. retinol, isoprenoidní vitamin rozpustný v tucích, jeho provitaminy jsou některé karotenoidy. Retinol se vyskytuje především v živočišných produktech (v mléce, másle, rybím oleji). Jeho dehydrogenační produkt 11-cis-retinal se v buňkách sítnice (retina) váže na bílkovinu opsin, čímž vzniká složená bílkovina rhodopsin, který má zásadní význam v biochemii vidění: absorpce světla retinalem je spojena s konformační změnou opsinu a následnou sérií molekulových událostí, které vedou ke změně membránového potenciálu světločivné buňky a vzniku nervového vzruchu vnímaného mozkem jako optický vjem. cis-Retinal po absorpci světla isomeruje na formu trans, která je řadou následných enzymových reakcí zpětně převedena na aktivní cis-retinal. Nejdůležitějším příznakem nedostatku vitaminu A je proto šeroslepost a vysychání očních tkání (xeroftalmie, odtud starší název axeroftol). Pomáhá také udržovat strukturu sliznic a kůže, napomáhá hojení ran, vředů a popálenin, zvyšuje obranyschopnost organismu proti infekčním onemocněním, podílí se na
tvorbě zubní a kostní tkáně.
 
  
 
  

vitamin B1

též thiamin nebo aneurin, angl. thiamine, ve vodě rozpustný vitamin vyskytující se zejména v droždí a neloupaných obilkách. Jeho aktivní formou je thiamindifosfát, který působí jako prostetická skupina zejména při dekarboxylaci 2-oxokyselin (např. pyruvátdekarboxylasa EC 4.1.1.1 ze třídy lyas či multienzymové komplexy ze třídy oxidoreduktas); při těchto procesech se na uhlík C2 thiazolového kruhu (na obr. vyznačeno šipkou) váže uhlíkový řetězec. Při běžném smíšeném stravování je ve stravě tohoto vitaminu dostatek, problémy s nedostatečnou schopností vstřebávat thiamin však mají alkoholici. Typickým projevem avitaminózy je nemoc beri-beri, charakteristická poruchami funkce srdce a centrálního i periferního nervstva; vyskytuje se v oblastech, kde základem stravy je loupaná rýže. Za objev thiaminu získal roku 1929 C. Eijkman Nobelovu cenu.

vitamin B12

též kobalaminy, angl. cobalamines, skupina derivátů korinu tvořených kruhovou strukturou čtyř pyrrolových jader (podobnost s hemem) s centrálně navázaným iontem kobaltu a nukleotidovou složkou s 5,6-dimethylbenzimidazolem jako bází. Na iontu kobaltu je koordinačně-kovalentní vazbou navázán další ligand (voda, OH, methylová skupina, deoxyadenosin nebo kyanid – skupina R na obrázku). Je prostetickou skupinou některých důležitých enzymů, účastní se zejména přenosu methylové skupiny a některých isomeračních reakcí. Získává se z přírodních zdrojů extrakcí. Podává se v injekční formě, neboť jeho nedostatek v organismu je velmi často způsoben nedostatkem vnitřního faktoru (angl. intrinsic factor), bílkoviny, která umožňuje jeho průchod žaludeční či střevní stěnou. Ukládá se ve velkém množství především v játrech. Jeho nedostatek (hypovitaminóza) se nejdříve projevuje nervovými bolestmi a snížením citlivosti v končetinách, avitaminóza pak zhoubnou chudokrevností. Za určení této mimořádně složité struktury pomocí rentgenkrystalografické analýzy získala D. C. Hodgkinová Nobelovu cenu.

vitamin B2

též riboflavin, angl. riboflavin, ve vodě rozpustný žlutý vitamin obsažený především v droždí, mase a mléčných výrobcích. Je složen z dusíkatého heterocyklu isoalloxazinu a cukerného alkoholu ribitolu. V aktivní podobě flavinadeninmononukleotidu (FMN) a flavinadenindinukleotidu (FAD) je prostetickou skupinou řady enzymů třídy oxidoreduktas. Jeho nedostatek se projevuje různými kožními defekty a poruchami vidění. Užívá se jako součást vitaminových doplňků lidské i veterinární výživy a jako přirozené barvivo potravin.

vitamin B3

též niacin, nikotinová (pyridin-3-karboxylová kyselina) kyselina či vitamin PP, angl. niacin. Patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě, je hojný zejména v játrech, rybím mase a obilných klíčcích, tvoří funkční součást koenzymů NAD a NADP. Může být syntetizován z esenciální aminokyseliny tryptofanu, u člověka však tato metabolická dráha nepokrývá potřebu. Nedostatek vitaminu vede k onemocnění zvaném pelagra; projevuje se hnědnutím kůže, problémy zažívacího traktu (průjmy) a nervového systému, které vedou až k demenci.

vitamin B5

též pantothenová kyselina, angl. pantothenic acid, vitamin rozpustný ve vodě, kondenzační produkt  pantoové kyseliny (2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanové kyseliny) a β-alaninu (3-aminopropionové kyselina). Lidský organismus není schopen tyto dvě složky svázat amidovou vazbou. Je strukturní složkou koenzymu A. V běžné stravě je tohoto vitaminu dostatek. Experimentálně bylo prokázáno, že hypovitaminóza vyvolává svalovou ochablost, vasomotorické obtíže a deprese. Je složkou přípravků pro regeneraci poškození kůže (Panthenol, Calcium pantothenicum apod.).

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL