Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

U

ubiquitin

angl. ubiquitin, vysoce konzervativní (konzervovaná) malá bílkovina (76 aminokyselinových zbytků) přítomná ve všech eukaryotních organismech. Váže se svým C-koncovým karboxylem na ε-aminoskupiny lysinu v postranním řetězci bílkovin a označuje je tak pro další odbourání proteasomem. Pro rychlost značení ubiquitinem (a tím i pro rychlost odbourávání intracelulárních bílkovin) je rozhodující druh aminokyseliny vázané na N-konci polypeptidového řetězce. Za objev ubiquitinem zprostředkovaného odbourávání proteinů získali roku 2004 A. Hershko, I. Rose a A. Ciechanover Nobelovu cenu.

UDP-glukosa

přesněji uridin-difosfoglukosa, angl. UDP-glucose, aktivovaná forma α-D-glukosy, využívaná zejména při glykogenesi a biosyntéze sacharosy a celulosy. Vzniká reakcí:
glukosa-1-fosfát + UTP → UDP-glukosa + PPi. Za objev cukerných nukleotidů a jejich role v biosyntéze sacharidů obdržel roku 1970 L. F. Leloir Nobelovu cenu.

uniport

angl. uniport, typ transportu částice biologickou membránou pomocí integrální membránové bílkoviny (viz permeasy), při němž se přenáší pouze jediná částice; srov. antiport a symport, kde se přenášejí částice dvě.

uracil

angl. uracil, pyrimidinová báze nukleových kyselin (2,6-dihydroxypyrimidin), která je součástí ribonukleových (nikoliv deoxyribonukleových) kyselin (srov. thymin). Komplementárně se váže s adeninem.

ureasa

angl. urease, enzym katalyzující hydrolýzu močoviny: (NH2)2CO + 2 H2O → 2 NH3 + H2CO3, EC 3.5.1.5. Vyskytuje se především v rostlinách, mikroorganismech a v organismech bezobratlých živočichů. Má absolutní substrátovou specifitu; neštěpí jiné substráty než močovinu. Ureasa ze sojových bobů byla prvním enzymem připraveným v krystalické podobě, a to J. B. Sumnerem v roce 1926 (Nobelova cena 1946). Používá se v analytice pro stanovení močoviny.

uremie

angl. uremia, hromadění močoviny (spolu s dalšími odpadními dusíkatými látkami) v organismu v důsledku špatné funkce ledvin. K odstranění těchto látek z krve se používá dialýza v zařízení nazvaném umělá ledvina.