Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

T

transport pasivní

angl. passive transport, transport částic (molekul nebo iontů) biologickou membránou ve směru, kdy elektrochemický potenciál částice klesá; nevyžaduje tedy dodávání energie (srov. aktivní transport). Pasivní transport může být realizován všemi postupy popsanými u hesla transport membránový.

transport proteinů do endoplasmatického retikula

angl. transport of proteins into the endoplasmic reticulum, proces umožňující polypeptidovému řetězci vnikajícímu pomocí ribosomu na vnějším povrchu hrubého endoplasmatického retikula (ER) proniknout do jeho lumen, kde pak podléhá dalším modifikacím. Pomocí hrubého ER jsou syntetizovány prakticky všechny transmembránové proteiny a probíhají v něm také mnohé posttranslační modifikace (např. N-glykosylace). Všechny tyto proteiny mají na N-konci polypeptidu signální sekvenci, na kterou se naváže na částice rozpoznávající signál (SRP proteiny) a umožní jí překonat membránovou barieru.


trávení

angl. digestion, ve fyziologii příjem potravy, její rozklad (digesce) a vstřebávání (resorpce) vznikajících nízkomolekulárních látek v trávicím traktu živočichů; v biochemii hydrolytický enzymový rozklad komplexních, často nerozpustných látek (živin) v trávicím traktu živočichů nebo v lysosomech (buněčné trávení).

triacylglyceroly

angl. triacylglycerols, zkr. TAG, estery glycerolu a vyšších mastných kyselin (monoacylglyceroly a diacylglyceroly se vyskytují pouze jako meziprodukty metabolismu triacylglycerolů nebo fosfatidátů). U živočichů jsou v nich obsaženy převážně nevětvené mastné kyseliny se sudým počtem atomů uhlíku. Směsi triacylglycerolů se nazývají tuky (někdy též neutrální tuky, též lipidy v užším slova smyslu). TAG patří k základním živinám. V tenkém střevu jsou částečně hydrolyzovány, především na monoacylglyceroly, které jsou pak v buňkách střevního epitelu reesterifikovány a po vytvoření komplexů se specifickými proteiny, cholesterolem a fosfolipidy vylučovány do krevního řečiště v podobě lipoproteinových částic. TAG obsažené v buňkách tukové tkáně (adipocytech) jsou u živočichů významnou zásobárnou energie, jejich syntéza (lipogeneze) a odbourávání jsou řízeny hormonálně. Mnoho rostlin (řepka, slunečnice, len, olivy aj.) vytváří v semenech zásoby TAG ve formě rostlinných olejů.

triglyceridy

angl. triglycerids, zastaralé, leč v medicině stále ještě užívané označení triacylglycerolů.

trijodthyronin

angl. triiodothironine, zkr. T3, viz thyroxin.

tRNA

transferová RNA, angl. transfer RNA, jednořetězcová RNA, obvykle tvořená 70 až 85 zbytky ribonukleotidů (molekulová hmotnost přibližně 2,4 · 104 Da). Obsahuje relativně mnoho minoritních bází jako důsledek posttranskripčních modifikací. Má poměrně přesně definovanou prostorovou strukturu (sekundární struktura podobná jetelovému listu, terciární struktura připomínající písmeno L). Obvykle je v buňce 50 až 70 molekulových druhů tRNA; důvodem této heterogenity je
Funkčně nejdůležitějšími částmi tRNA jsou antikodon (trojice nukleotidů komplementární k určitému kodonu a určující specifitu tRNA pro danou aminokyselinu) a vždy stejná trojice nukleotidů CCA na 3′-konci, kam se na volnou OH-skupinu koncové ribosy esterovou vazbou váže aminokyselina za vzniku aminoacyl-tRNA (viz aminoacyl-tRNA-ligasy).

trofika

angl. trophics, výživa, (z řeckého trofé = výživa), též způsoby výživy organismů, resp. způsoby přijímání uhlíku a získávání energie (viz organismy – rozdělení podle způsobu výživy).

tropiny

angl. tropins, skupina hormonů vylučovaná adenohypofýzou a řídící činnost dalších žláz a buněk. Tak thyreotropin řídí činnost štítné žlázy, gonadotropiny činnost pohlavních žláz, adrenokortikotropin činnost kůry nadledvin atd. 

tropomyosin

angl. tropomyosine, bílkovina nekovalentně spojená s aktinem a tvořící s ním základ svalových filament a mikrofilament cytoskeletu ostatních typů eukaryotních buněk.

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL