Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

T

teratogeny

angl. teratogens, látky vyvolávající morfologické a funkční odchylky organismu v průběhu vývoje zárodku.

terminace

angl. termination, ukončení, pojem užívaný v chemii zejména pro ukončení polymerace nebo řetězové reakce. V biochemii se užívá v souvislosti s ukončením procesu replikace, transkripce a translace nebo ukončením řetězové reakce vyvolané reaktivními kyslíkovými částicemi. Analogicky se užívají pojmy iniciace a elongace.

testosteron

angl. testosterone, mužský pohlavní hormon patřící do skupiny anabolických steroidů, produkovaný ve varlatech a v buňkách nadledvin. Ovlivňuje spermatogenezi a vývoj sekundárních pohlavních znaků. I u žen je testosteron vylučován buňkami nadledvin a také vaječníky. Jeho hladina je ovšem řádově nižší než u mužů a ovlivňuje např. menstruační cyklus i fyzickou výkonnost.

Theorell Axel Hugo Theodor

portrét nobelistyšvédský biochemik (1903–1982), získal Nobelovu cenu (za fyziologii a lékařství, 1955) za objevy povahy a mechanismu účinku oxidačních enzymů. Studoval medicínu ve Stockholmu. Po krátkém studiu bakteriologie v Pasteurově ústavu v Paříži pracoval na lékařsko-chemickém ústavu Karolinska Institutet, kde se zabýval vlivem lipidů na sedimentaci krevních elementů. Se studiem oxidoreduktas započal v roce 1933 při svém dvouletém pobytu u O. H. Warburga v Berlíně. Vysvětlil působení flavinových kofaktorů v oxidoreduktasách z droždí. Po návratu na Karolinska Institutet, kde byl v roce 1936 ustanoven přednostou nově vytvořeného biochemického ústavu, se zasloužil o objevy cytochromu-c a řady oxidoreduktas (peroxidasy, katalasy, flavoproteinů a „pyridinových“ proteinů, zvláště alkoholdehydrogenasy). Jeho koníčkem byla hudba; byl členem Švédské královské hudební akademie a ředitelem Stockholmského symfonického orchestru.

thiamin

angl. thiamine, viz vitamin B1.

threonin

Thr nebo T, angl. threonine, proteinogenní esenciální glukogenní aminokyselina se dvěma chirálními centry (stejně jako isoleucin); methylovaný derivát serinu, s nímž má řadu společných funkcí. Ve fosfoproteinech bývá jeho hydroxylová skupina esterifikována zbytkem kyseliny fosforečné. Na postranní řetězec threoninu může být v proteinech O-glykosidovou vazbou navázán oligosacharidový řetězec (O-glykoproteiny).

thrombin

angl. thrombin, koagulační faktor IIa, enzym, odštěpující na konci koagulační kaskády fibrinopeptidy z fibrinogenu (EC 3.4.21.5). Jeho katalytickou skupinou je serinová proteasa a vykazuje značnou homologii s trávícími enzymy trypsinem, chymotrypsinem a elastasou. Vzniká rozštěpením molekuly prothrombinu (faktor II) aktivovaným faktorem Xa  (EC 3.4.21.6); tato reakce je významně urychlována přítomností aktivovaného faktoru Va a fosfolipidů, je naopak inhibována heparinem. Zatímco prothrombin je tvořen 582 aminokyselinovými zbytky, aktivní thrombin obsahuje pouze 259 zbytků. Syntéza prothrombinu je podobně jako v případě některých dalších koagulačních faktorů závislá na vitaminu K, který se podílí na posttranslační karboxylaci postranních řetězců zbytků glutamové kyseliny (vzniká γ-karboxyglutamylový zbytek).

thylakoidy

angl. thylakoids, váčky uvnitř chloroplastů vyšších rostlin a v buňkách sinic; probíhá v nich světlá fáze fotosyntézy. Jsou to malé ploché útvary ohraničené biologickou membránou. Jejich vnitřní prostor se nazývá lumen. V důsledku aktivního transportu vodíkových protonů do thylakoidu je u aktivně fotosyntetizujících chloroplastů pH lumen asi o 3,5 nižší než pH stromatu chloroplastu. V chloroplastech tvoří thylakoidy sloupcovité shluky, zvané grana.

thymin

angl. thymine, pyrimidinová báze nukleových kyselin, která je součástí DNA; vzniká methylací uracilu, který je naopak součástí RNA. Klíčovým bodem biosyntézy thymidinmonofosfátu je methylace deoxyuridinmonofosfátu pomocí kofaktoru N5,N10-methylentetrahydrofolátu; enzym thymidylátsynthasa (EC 2.1.1.45), který tuto reakci katalyzuje, může být inhibován některými cytostatiky (methotrexátem), čímž je zbržděna replikace, a tím i množení nádorových buněk. Pokud jsou v řetězci DNA dva dTMP za sebou, mohou po ozáření rentgenovým nebo ultrafialovým zářením dimerizovat, což vede k mutaci.

thyreotropin

thyreoideu-stimulující hormon, TSH, též thyrotropinangl. thyroid-stimulating hormone, hormon (glykoprotein) uvolňovaný adenohypofýzou, který stimuluje štítnou žlázu, a zvyšuje tak produkci trijodthyroninu (T3) a thyroxinu (T4). Měření hladiny TSH v krvi se využívá k diagnostice onemocnění štítné žlázy.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL