Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

Č

částice reaktivní kyslíkové

angl. reactive oxygen species, zkr. ROSreaktivní struktury odvozené od kyslíku, zejména superoxidový radikál (O2-.), peroxid vodíku (H2O2), hydroxylový radikál (OH.) a singletový kyslík (molekulový kyslík s celkovým spinem 0). Tyto částice mají tendenci neenzymově (a tedy neřízeně) oxidovat různé molekuly v buňce a vytvářejí tak oxidační stres. Jsou ale také řízeně tvořeny jako obranná odpověď na stresové podněty (např. při napadení patogeny, při působení polutantů nebo při krevní koagulaci zprostředkované destičkami).

částice rozpoznávající signál

angl. signal recognition particle, zkr. SRP,  částice tvořené bílkovinami a malou molekulou RNA, které zprostředkují interakci ribosomu s membránou drsného endoplasmatického retikula v případě, že vznikající právě syntetizovaný peptidový řetězec má proniknout do nitra této organely, neboť zde má být posttranslačně modifikován. SRP rozpoznává specifické sekvence, zvané signální  (viz tamtéž) na N-konci vznikajícího peptidového řetězce a ve spolupráci s SPR-receptorem mu umožní průnik membránou.


čepička mRNA

angl. mRNA cap, struktura vznikající posttranskripční modifikací eukaryotní mRNA. K jejímu 5′-konci se neobvyklou vazbou prostřednictvím svého C5′ připojuje guanosin, 
čímž vzniká trifosfátový můstek mezi prvním nukleosidem mRNA a připojeným guanosinovým zbytkem, který navíc bývá na atomu N7 methylován (vit obr.). Ribosové zbytky prvních dvou ribonukleotidů mohou být methylovány na uhlíku C2′. Prostřednictvím této čepičky se mRNA váže na ribosom; navíc čepička chrání 5′-konec mRNA před hydrolýzou buněčnými exonukleasami.

činidla antikoagulační

angl. anticoagulants, činidla zabraňující vzniku krevní sraženiny (koagulaci). V laboratoři se nejčastěji využívá ethylendiamintetraacetát (EDTA), v transfuziologii citrát (obě tato chelatační činidla vážou Ca2+, který je nezbytným kofaktorem koagulace), pro intravenózní aplikaci se používá heparin.

číslo přeměny

angl. turnover number, počet molekul substrátu, které může jedna molekula enzymu při nasycení substrátem přeměnit za jednu minutu (viz katalytická konstanta a molární aktivita enzymu).

číslování stereochemické

zkr. sn, angl. stereochemical numbering, jeden ze způsobů vyjadřování absolutní konfigurace chirálních sloučenin. Užívá se zejména u derivátů glycerolfosfátu (viz fosfatidy), jejichž přirozeným základem je L-glycerolfosfát, označovaný sn-glycerol-3-fosfát; jeho optickým antipodem (enantiomerem) je D-glycerolfosfát, označovaný sn-glycerol-1-fosfát (v buňkách se nevyskytuje). Výhodou tohoto způsobu označování absolutní konfigurace je, že modifikace na uhlíkových atomech C1 a C2, která nevede ke změně konfigurace na uhlíku C2, jej nemění; proto se číslování u derivátů fosfatidové kyseliny (1,2-diacyl-sn-glycerol-3-fosfát) udržuje bez ohledu na substituce.

Ř

řetězec (deoxy)ribonukleotidový

angl. (deoxy)ribonucleotide chain nebo (deoxy)ribonucleotide strand, sekvence tvořená cukr-fosfátovou páteří, z níž jako postranní řetězce čnějí nukleové báze. Jednotlivé cukerné zbytky jsou spojeny fosfodiesterovými vazbami. V buňce jsou tyto řetězce syntetizovány v procesu replikace a transkripce. Na 3′-OH skupinu (deoxy)ribosy prvního (deoxy)nukleotidu se váže fosfátová skupina druhého (deoxy)nukleotidu atd. Rozlišuje se 5′-konec a 3′-konec řetězce, přičemž sekvence se udává vždy v tomto směru (od 5′-3′-konci). Reaktanty v procesech replikace i transkripce jsou (deoxy)nukleosidtrifosfáty, odstupujícím produktem je anorganický difosfát.

řetězec dýchací

angl. respiration nebo respiratory chain, systém enzymů a mobilních přenašečů atomů vodíku nebo elektronů, který v biologické membráně zajišťuje reoxidaci redukovaných kofaktorů (viz aktivní vodík). Na úkor této exergonické reakce aktivně transportuje vodíkové protony, čímž generuje proton-motivní sílu. U eukaryot je tento systém lokalizován ve vnitřní membráně mitochondrie, u prokaryotcytoplasmatické membráně. U savců je dýchací řetězec tvořen těmito enzymy:
Tyto tři kotvené komplexy (integrální membránové enzymy ze třídy translokas) zajišťují endergonický transport protonů z matrix mitochondrie přes vnitřní membránu (úhrnem přibližně 12 H+ na oxidaci jednoho NADH). Kotvený komplex II tvoří postranní vstup do dýchacího řetězce; přejímá vodíkové atomy pro redukci koenzymu Q od jiných substrátů než NADH. Konečným akceptorem elektronů u aerobních organismů je kyslík (viz aerobní respirace), u respirujících anaerobních chemoorganotrofů je to jiné oxidační činidlo přijímané z vnějšího prostředí (viz anaerobní respirace). Za objevy povahy a mechanismu působení respiračních enzymů získal O. H. Warburg roku 1931 Nobelovu cenu; stejně byl oceněn v roce 1978 P. Mitchell za příspěvek k pochopení přenosu biologické energie vypracováním chemiosmotické hypotézy.

řetězec elektron-transportní

zkr. ETC, angl. electron transport  chain nebo electron tranfer chain, systém oxidoreduktas a přenašečů vodíku nebo elektronů, který využívá energii oxidačně-redukčních reakcí na aktivní transport vodíkových protonů, čímž generuje proton-motivní sílu. Elektron-transportní řetězce se uplatňují zejména jako dýchací řetězce a při získávání ATP ve světlé fázi fotosyntézy. Někdy se do této skupiny zařazuje i složitý sytém oxidoreduktas, cytochrom P450, do něhož elektrony vnášejí redukční ekvivalenty NADH nebo NADPH a jehož funkcí je hydroxylovat různé fyziologické i nefyziologické substráty (viz xenobiochemie); tento enzymový komplex obsahuje řadu prostetických skupin (FAD nebo FMN, hem a struktury Fe-S), které si postupně předávají elektrony.

řetězec kódující

též pozitivní (+) řetězec nebo pozitivní vlákno, angl. coding strand, ten řetězec v dvojřetězcové DNA, který nese přímou informaci o struktuře určité bílkoviny; má tedy (téměř) stejnou strukturu jako mRNA vznikající transkripcí příslušného genu. Při transkripci podle něj není vytvářena mRNA (srov. templátový řetězec).

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL