Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

P

Pääbo Svante

švédský evoluční genetik, nar. 1955, Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 2022) za objevy, které se týkají genomů vyhynulých hominidů a lidské evoluce. Jeho otec Bergström S. K. získal Nobelovu cenu v roce 1982 za objevy týkající se prostaglandinů a příbuzných biologicky aktivních látek; jeho matkou je estonská chemička Karin Pääbo. Původně studoval historii a jazyky, později se zaměřil na medicínu a v roce 1986 získal doktorát za práci na adenovirech. Poté pobýval v Kalifornii a od roku 1990 učil na Mnichovské univerzitě; stal se jedním ze zakladatelů Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii v Lipsku. Pääbo se svým týmem porovnával genomy šimpanze a člověka, podařilo se mu sekvenovat mitochondriální DNA neandertálců. Objevil dosud neznámého předky člověka, které nazval denisované. Je zastáncem teorie, že mezi neandertálci, denisovany a předky moderních lidí docházelo běžně ke vzájemnému křížení. Pääbův výzkum byl natolik přelomový a zásadní, že díky němu vznikla zcela nová vědecká disciplína – paleogenetika.

papain

angl. papain, proteolytický enzym obsažený v nezralých plodech a latexu papajovníku (Carica papaya), EC 3.4.22.2. Katalytickou skupinou v aktivním centru je skupina SH v cysteinu. Jeho prostorová struktura je mimořádně stabilní, denaturuje při vyšší teplotě než živočišné enzymy, odolává denaturaci osmimolární močovinou a 70% ethanolem. Hydrolyticky štěpí peptidy, amidy i estery; v peptidovém řetězci nejlépe štěpí druhou peptidovou vazbu následující směrem k C-konci za zbytkem fenylalaninu. Používá se k tenderizování masa, jako součást tablet napomáhajících trávení a v kožním lékařství při léčení ekzémů a nekróz.

parathormon

též parathyrin, angl. parathyroid hormone nebo parathormone, zkr. PTH, peptidový hormon (84 aminokyselin) vylučovaný příštítnými tělísky. Řídí metabolismus vápníku a fosfátu. Ovlivňuje buňky, které degradují kost (osteoklasty). Mobilizace těchto buněk zvyšuje koncentraci vápenatých iontů v krvi a následně snižuje koncentraci fosfátových iontů. Nedostatek parathormonu vyvolává křeče, jeho úplný deficit smrt.

párování bází

angl. base pairing, schopnost bází nukleových kyselin vytvářet pomocí vodíkových můstků komplementární páry, tedy guanin-cytosin, adenin-thymin a adenin-uracil (viz komplementarita bází). Toto specifické vzájemné rozpoznávání je základem přenosu genetické informace, neboť umožňuje jak syntézu totožné molekuly DNA při dělení buněk (viz replikace), tak syntézu peptidového řetězce bílkoviny podle informace zapsané v genu (viz transkripce a translace). Pojem pár bází, zkr. bp, se (poněkud kuriózně) používá jako jednotka délky dihelixu DNA; např. údaj úsek 160 párů bází znamená, že tento úsek obsahuje 160 komplementárních dvojic deoxyribonukleotidů.

Patapoutian Ardem

americký molekulární biolog a neurovědec (nar. 1967), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 2021) za objev receptorů pro teplotu a dotek (spolu s D. J. Juliusem). Narodil se do arménské rodiny žijící v Bejrútu (Libanon); od roku 1986 žije v USA, kde také dokončil studia biologie. Zabývá se receptory indikujícími změny teploty a doteku (tlakové receptory, nocirecepce). Jeho objevy umožnily pochopení procesu, jímž se tepelné, chladové a mechanické impulsy transformují na impusy nervové (proces se nazývá signálová transdukce). Prokázal také, že kanály citlivé na tlak PIEZO1 a PIEZO 2 se podílejí na regulaci krevního tlaku, respirace nebo řízení činnosti močového měchýře.

Pauling Linus Carl

portrét nobelistyamerický chemik (19011994), Nobelova cena (chemie, 1954) za výzkum povahy chemické vazby a aplikaci získaných poznatků pro určení struktury komplexních sloučenin. Narodil se v Portlandu (Oregon), studoval chemické inženýrství, později se plně věnoval teoretické fyzice. Šíře jeho vědeckých zájmů je mimořádná: pomocí rentgenové krystalografie studoval struktury aminokyselin a peptidů, zabýval se aplikací kvantové mechaniky při popisu chemické vazby, při studiu struktury proteinů popsal základní periodické motivy peptidového řetězce, studoval strukturu protilátek a povahu serologické reakce, jakož i strukturu abnormálního hemoglobinu ve vztahu k hemolytickým anémiím. Veřejnosti je znám jako propagátor použití masivních dávek vitaminu C jako „univerzálního“ prostředku pro ochranu zdraví. V roce 1962 získal Nobelovu cenu míru za úsilí o zákaz zkoušek jaderných zbraní; je dosud jediným člověkem, který dvakrát získal nedělenou Nobelovu cenu.

pektiny

angl. pectins, polysacharidy obsahující jako monomerní jednotky především galakturonovou kyselinu a její estery, ale také rhamnosu a řadu dalších monosacharidů. Jsou rozšířeny v rostlinné říši; jsou vázány na polysacharidy buněčných stěn a tvoří  buněčný tmel (střední lamelu). Získávají se z řepných řízků, z jablek a citrusových plodů. Díky přítomnosti silně hydrofilních karboxylových skupin mají pektiny velkou schopnost vázat vodu a za určitých podmínek (pH, koncentrace Ca2+) vytvářejí gely. Toho se využívá v potravinářství (při výrobě marmelád), ve farmaceutickém průmyslu a v kosmetice.

pentosy

angl. pentoses, monosacharidy obsahující řetězec pěti atomů uhlíku. Aldopentosy se vyskytují v relativně stabilní cyklické (furanosové) podobě. Nejvýznamnější pentosy jsou aldopentosy ribosa a 2-deoxyribosa (tvoří základ nukleosidů), arabinosa a xylosa. V metabolismu sacharidů hrají významnou roli fosforečné estery ketopentos, ribulosa-5-fosfát a xylulosa-5-fosfát. Ribulosa-1,5-bisfosfát je akceptorem oxidu uhličitého v temné fázi fotosyntézy. Pentosy metabolicky vznikají oxidačním zkrácením hexospentosovém cyklu.

pepsin

angl. pepsin, proteolytický enzym (EC 3.4.23.1EC 3.4.23.2, EC 3.4.23.3) obsažený v žaludku všech obratlovců (kromě některých ryb, např. kapra). Má nejvyšší aktivitu při nízkém pH, odpovídajícím podmínkám v žaludku (1,5 až 3,5); nad pH 6 je inaktivován denaturací. Nemá velkou specifitu, nejlépe štěpí peptidové vazby na karboxylové straně aromatických aminokyselin (Tyr, Phe). Produktem působení pepsinu na bílkoviny je pepton, směs peptidů obsahujících obvykle 3 až 30 aminokyselinových zbytků. Pepsin je syntetizován buňkami žaludeční sliznice ve formě proenzymu pepsinogenu, který je v kyselém prostředí autokatalyticky aktivován.

peptidasy

angl. peptidases, enzymy ze třídy hydrolas (EC 3.4.-.-), štěpící peptidovou vazbu. Do této rozsáhlé skupiny řadíme aminopeptidasy, karboxypeptidasy, dipeptidasy, proteinasy a mnohé další trávicí a regulační enzymy.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL