Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

O

ocas polyadenylátový

též polyadenylační konec, poly(A)-konec, angl. polyadenylate tail nebo poly(A) tail, úsek 40 až 200 adenosinfosfátových zbytků připojovaných k 3′-konci eukaryotní mRNA posttranskripční modifikací.

Ochoa Severo

19051993, Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 1959) za objev mechanismu biosyntézy ribonukleové a deoxyribonukleové kyseliny (spolu s A. Kornbergem). Narodil se v Luarce ve Španělsku, vystudoval medicínu v Madridu; v následujících letech se věnoval biochemickému výzkumu. Od roku 1956 byl občanem USA, nicméně od roku 1985 opět žil a vyučoval v Madridu. Zabýval se různými problémy intermediárního metabolismu (oxidační fosforylace, metabolismu sacharidů a mastných kyselin, enzymů citrátového cyklu atd.). V roce 1955 izoloval polynukleotidfosforylasu (EC 2.7.7.8), která v podmínkách in vivo fosforolyticky štěpí RNA; in vitro může katalyzovat syntézu RNA z nukleosiddifosfátů: (RNA)n + NDP → (RNA)(n+1) + Pi (anorganický fosfát). Tento objev umožnil přípravu oligonukleotidů pro další studia.

oleje

angl. oils, technologické (resp. potravinářské) označení triacylglycerolů, které jsou za běžné teploty kapalné (srov. tuky). Obsahují vysoký podíl nenasycených mastných kyselin. Získávají se především z rostlin.

oligonukleotidy

angl. oligonucleotides, lineární sekvence dvou až deseti (deoxy)ribonukleotidů spojených fosfodiesterovými vazbami 3′→ 5′. Hydroxylové skupiny (5′ a 3′) koncových nukleotidů mohou být fosforylovány.

oligosacharidy

angl. oligosaccharides, oligomery tvořené dvěma až deseti monosacharidovými jednotkami spojenými α-O-glykosidovými nebo β-O-glykosidovými vazbami. V organismech se vyskytují volné i vázané. Nejdůležitější volné oligosacharidy jsou disacharidy sacharosa, laktosa a maltosa; další volné oligosacharidy vznikají hydrolytickým štěpením polysacharidů a sacharidových složek vázaných v glykoproteinech a glykolipidech.

onkogeny

angl. oncogenes, geny buněčného nebo virového původu, které jsou zodpovědné za nekontrolované dělení buněk; při jejich aktivaci dochází v buňce k rakovinnému zvratu. Bývají to mutanty genů regulujících růst a dělení buněk. K rakovinnému zvratu obvykle dochází, jestliže je aktivních více takovýchto genů.

ontogeneze

angl. ontogenesis, biologický vývoj jedince (od splynutí pohlavních buněk až po zánik organismu).

operátor

též gen-operátor, angl. operator, úsek DNA, se kterým specificky interaguje regulační (represorová) bílkovina a tak ovlivňuje rychlost transkripce určitých strukturních genů. Tvoří důležitou oblast operonu. Podrobněji viz lac-operon.

operon

angl. operon, integrovaná jednotka genetické informace prokaryot; úsek DNA sestávající z promotoru, regulační oblasti (operátoru) a jednoho nebo více strukturních genů. Nejznámějším a  dobře prozkoumaným operonem je lac-operon.

orgán

angl. organ, útvar těla mnohobuněčných organismů tvořený několika tkáněmi vytvářejícími strukturní a funkční jednotku (např. u savců játra, mozek, určitý sval, plíce atd.).

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL