Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL

E

erythropoetin

zkr. Epo, angl. erythropoetinhormon povahy glykoproteinu. Je syntetizován v ledvinách a játrech. Stimuluje tvorbu a uvolňování červených krvinek (erythropoesu) jakožto odpověď na nedostatek kyslíku. Ještě v nedávné minulosti byl zneužíván sportovci ke zvýšení schopnosti krve zásobovat tkáně (zejména svaly) kyslíkem.

estrogeny

angl. estrogens, ženské (samičí, feminizující) pohlavní hormony, především estradiol (nejúčinnější), estron a estriol, které se vytvářejí hlavně ve vaječnících. Při pohlavním dospívání podporují růst ženských pohlavních orgánů (dělohy, pochvy) a vývoj sekundárních pohlavních znaků. U dospělých žen jejich hladina kolísá v pravidelném měsíčním rytmu (menstruační cyklus). U samic ostatních živočichů je produkce estrogenů závislá na sezoně a vyvolává estrální chování (říje). Menší množství estrogenů (i androgenů) vzniká v kůře nadledvin u obou pohlaví. U mužů se tvoří také ve varlatech, ale především vznikají chemickou přeměnou mužských pohlavních hormonů (testosteronu, androstendionu) cirkulujících v krvi. Estrogeny způsobují zadržování sodíku a vody v těle (přibývání hmotnosti), významně snižují hladinu cholesterolu v krvi, podporují tvorbu kostní dřeně a příznivě ovlivňují funkce nervového systému.                                                                    

eukaryota

angl. eukaryots, organismy s morfologicky diferencovaným buněčným jádrem (eu = pravý, karyos = jádro, viz organismy - rozdělení podle vnitřní organizace buněk). Na rozdíl od prokaryot obsahují jejich buňky cytoskelet a mnoho buněčných organel, oddělených od cytosolu membránami. Mezi eukaryota patří živočichové, rostliny, vyšší i nižší houby (včetně kvasinek) a protozoa (prvoci).

exocytóza

angl. exocytosis, proces zajišťující vylučování látek (zejména makromolekulárních) z buněk do extracelulárního prostoru. Realizuje se splynutím sekrečních váčků, vznikajících obvykle odškrcením z Golgiho aparátu, s buněčnou membránou a vylitím jejich obsahu. Vyvolává ji působení různých signálů, které obvykle vedou k lokálnímu zvýšení koncentrace Ca2+. Mechanismem exocytózy se vylučují extracelulární bílkoviny, neurotransmitery, bílkovinné a peptidové hormony, protilátky atd. Tímto mechanismem se též zvětšuje plocha buněčné membrány před dělením buňky.

exon

angl. exon, úsek genu, který kóduje část funkční RNA. V eukaryotní DNA jsou v genu tyto sekvence přerušovány sekvencemi nekódujícími (srov. introny), které musí být před dalším využitím nově syntetizované RNA odstraněny (viz sestřih RNA).

exonukleasy

angl. exonucleases, EC 3.1.11.-EC 3.1.13.-EC 3.1.14.-EC 3.1.15.-EC 3.1.16.-, hydrolasy odštěpující nukleotidy z konců řetězců nukleových kyselin.

exopeptidasy

angl. exopeptidases, hydrolasy odštěpující aminokyseliny nebo dipeptidy z konců polypeptidových řetězců. Rozlišujeme aminopeptidasy (EC 3.4.11.-; EC 3.4.14.-), odštěpující aminokyseliny z N-konců, a karboxypeptidasy (EC 3.4.15.-; EC 3.4.16.-; EC 3.4.17.-; EC 3.4.18.-), působící na C-konce řetězců.

exprese genetické informace

též genová exprese, angl. gene expresion, komplexní proces, v jehož průběhu se podle určitého genu (úseku v molekule DNA) procesem transkripce syntetizuje mRNA a podle ní pak procesem translace bílkovina (viz proteosyntéza). Proteiny jsou v rámci tohoto procesu posttranslačně upravovány, u eukaryot jsou posttranskripčně upravovány i molekuly mRNA. Má smysl hovořit i o expresi genů, které kódují funkční RNA (tRNA, mRNA atd.).

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6
  ALL