Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

B

bakterie

angl. bacteria, jednobuněčné prokaryotní organismy (viz organismy – rozdělení podle vnitřní organizace buněk).

bakterie denitrifikační

angl. denitrification bacteria, anaerobní chemoorganotrofní bakterie, získávající energii oxidací organických látek. Konečným akceptorem elektronů v dýchacím řetězci je pro ně dusičnanový ion, který se redukuje na dusitan, oxid dusný nebo molekulový dusík (viz anaerobní respirace). Odstraňují nadbytečné dusičnany z biosféry (viz koloběh dusíku).

bakterie desulfurikační

též desulfurizační, angl. desulphurating nebo desulphurizing microorganisms, anaerobní heterotrofní bakterie, přeměňující při anaerobní respiraci sírany na síru nebo sulfan (SO42- → S → H2S). V hydrogeologických strukturách se uplatňují při redukci síranů ve vodách, hojně se vyskytují v minerálních vodách (např. v Piešťanech). Nacházejí se i ve velkých hloubkách v oceánech.

bakterie fototrofní

též fotosyntetizující, angl. photosynthetic bacteria, zdrojem energie je pro ně světelné záření. Donorem vodíku je u fotolithotrofních bakterií nejčastěji sulfan (produkují síru), u fotoorganotrofních bakterií organická látka, např. 2-propanol (produkují aceton) nebo mastná kyselina (viz anoxygenní fotosyntéza). 

bakterie halofilní

angl. halophilic bacteria nebo haloarcheae, (archea)bakterie, které se dobře rozmnožují při koncentraci chloridu sodného vyšší než 15 %; jsou tedy adaptovány na prostředí s vysokou iontovou silou, a tedy i vysokým osmotickým tlakem. Jsou schopny využívat světlo jako zdroj energie pro vznik proton-motivní síly (bakteriorhodopsin); jde o zvláštní typ fototrofního metabolismu.

bakterie hlízkové

též hlízkovité, angl. nodules-forming bacteriabakterie rodu Rhizobiaceae, žijící v symbióze na kořenech motýlokvětých rostlin. Mají schopnost redukovat molekulový dusík na amoniak, čímž se podílejí na koloběhu dusíku v přírodě. Rostlině poskytují dusíkaté látky, a naopak od ní přijímají organické látky - produkty fotosyntézy.

bakterie methanogenní

angl. methanogenous bacteria, anaerobní chemolithotrofní bakterie (nejčastěji archae). Redukcí oxidu uhličitého vodíkem (CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O) získávají energii, kterou ukládají do ATP v procesu anaerobní respirace. Žijí ve společenstvích s jinými typy mikroorganismů, které produkují pro ně potřebný vodík. Využívají se při výrobě bioplynu.

bakterie methanotrofní

angl. methanotrophic bacteria, aerobní chemolithotrofní bakterie, jimž jako zdroj energie slouží postupná aerobní oxidace methanu až na oxid uhličitý. Jde o silně exergonický proces; uvažuje se, že by tyto bakterie mohly sloužit jako dodavatelé tepla pro různé technologické procesy.

bakterie nitrifikační

angl. nitrifying bacteria, aerobní chemolithotrofy, které prostřednictvím oxidace iontů NH4+ nebo NO2- za vzniku proton-motivní síly získávají ATP. Hrají důležitou roli v koloběhu dusíku v přírodě, protože oxidují amoniak vznikající rozkladem dusíkatých organických sloučenin a produkují dusičnanový ion, který je hlavním zdrojem dusíku pro rostliny.

bakterie octové

angl. acetic acid bacteriabakterie rodu Acetobacter, které oxidují ethanol molekulovým kyslíkem za vzniku octové kyseliny (viz nepravá fermentace). Využívá se jich při výrobě octa, jsou naopak nežádoucí ve vinařství.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL