Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL

A

alanin

angl. alanine:

albumin sérový

angl. serum albumin, nejhojněji zastoupený protein krevního séra (tvoří asi 60 % sérových bílkovin). Reverzibilně váže, a tím transportuje různé ionty, mastné kyseliny, bilirubin, hormony atd. Je dosti kyselý (isoelektrický bod ≈ 4,8) a v neutrálním prostředí existuje ve formě aniontu. Jeho negativní náboj je kompenzován kationty (v krvi převážně sodnými); albumin se tak významně podílí na regulaci osmotického tlaku krve. Tvoří pohotovostní zásobu aminokyselin pro tělní buňky. Je syntetizován v játrech.

albuminy

angl. albumins, skupina sféroproteinů. Na rozdíl od globulinů jsou rozpustné v destilované vodě a mají obvykle nižší molekulovou hmotnost (klasické dělení globulárních bílkovin na albuminy a globuliny vychází z jejich elektroforetické pohyblivosti). Albuminy lze poměrně snadno krystalovat. Z vodného roztoku se dají vysrážet velkým přídavkem neutrálních solí. Obsahují převahu kyselých aminokyselin a mají tedy isoelektrický bod nižší než 7. Nejznámější jsou sérový (krevní) albumin, laktalbumin (mléčná bílkovina) a ovalbumin (glykoprotein vaječného bílku).

aldol

angl. aldol, organická sloučenina mající ve své molekule alkoholovou i aldehydovou skupinu (viz aldolová kondenzace).

aldolasy

angl. aldolases, aldehydlyasy (EC 4.1.2.-) katalyzující aldolovou kondenzaci a aldolové štěpení. Významná je zejména fruktosa-1,6-bisfosfát-aldolasa, štěpící v glykolyse fruktosa-1,6-bisfosfát na glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetonfosfát (viz obr.); obrácenou reakci katalyzuje stejný enzym v procesu glukogenese.
                                                

aldosteron

angl. aldosterone, steroidní hormon kůry nadledvin (mineralokortikoid). Jeho produkci stimuluje hormon angiotenzin II (viz renin-angiotenzinový systém). Aldosteron umožňuje zpětnou resorpci Na+ iontů a vody z primární moči v ledvinných tubulech a naopak vylučování K+ a H+ iontů. Mechanismus jeho účinku spočívá v podpoře exprese genu pro specifickou bílkovinu, která se podílí na vstřebávání Na+ iontů. Jeho syntézu podporuje adenokortikotropní hormon.

aldosy

angl. aldoses, monosacharidy obsahující aldehydovou skupinu; ta u pentos, hexos a heptos obvykle vytváří s některou z hydroxylových skupin v molekule vratnou reakcí cyklický poloacetal. Pokud je vzniklý cyklus pětičlenný, vznikají aldofuranosy, pokud je šestičlenný, aldopyranosy. Aldosy patří mezi redukující cukry; již mírnou oxidací přecházejí na aldonové kyseliny. Mezi biochemicky nejdůležitější aldohexosy patří D-glukosa, D-galaktosa a D-mannosa, nejvýznamnější aldopentosy jsou D-ribosa a D-deoxyribosa, obsažené v nukleosidech.

alely

angl. allels, různé formy genu stejné funkce, umístěné ve stejné oblasti (lokusu) homologních chromosomů.

alergie

angl. allergyzvýšená sensitivita organismu vůči určitému antigenu (v této souvislosti označovanému alergen) projevující se komplexní, fyziologicky nepřiměřenou reakcí (viz choroby autoimunní); známými alergeny jsou pyly, roztoči, prach, často též určitá léčiva (alergie na penicilin apod.) a některé potraviny (kopřivka po jahodách, mléčná bílkovina apod.).

alkaloidy

angl. alkaloids, široká skupina dusíkatých sekundárních metabolitů rostlin. Mnoho z nich je farmakologicky aktivních. K nejznámějším patří morfin, kofein a nikotin. Termín alkaloid se užívá i pro jejich synteticky připravená analoga. Za výzkum biologicky aktivních rostlinných produktů, zejména alkaloidů obdržel roku 1947 R. Robinson Nobelovu cenu.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL