Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129
  ALL

5

5'-fosforibosyl-1'-difosfát

angl. 5’-phosphoribosyl-1’-pyrrophosphate, zkr. PRPP, významný meziprodukt biosyntézy purinových bází, ale také (u rostlin a mikroorganismů) biosyntézy
pro člověka esenciálních aminokyselin histidinu a tryptofanu.

Α

α-fetoprotein

angl. α-fetoprotein, zkr. AFP, glykoprotein tvořený játry lidského plodu a vyskytující se v malém množství v plodové vodě, z níž přestupuje do mateřské krve. V dospělosti je nahrazen sérovým albuminem. Přítomnost α-fetoproteinu v séru dospělých je indikátorem přítomnosti některých nádorů, především karcinomu jater. Hladina α-fetoproteinu v séru těhotných žen a v plodové vodě se klinicky stanovuje ve snaze o včasnou diagnostiku některých vrozených vad plodu.

α-helix

angl. α-helix, časté periodické prostorové uspořádání polypeptidových řetězců v bílkovinách. Jeden závit pravotočivé šroubovice tvoří 3,6 aminokyselinových zbytků. Tento typ helixu je stabilizován vnitrořetězcovými vodíkovými vazbami spojujícími skupiny CO a NH v sousedních závitech šroubovice. U některých globulárních bílkovin (např. hemoglobinu) může až 75 % peptidového řetězce zaujímat tuto strukturu. V bílkovinách, zejména pak strukturních (např. kolagenech) mohou existovat i jiné typy helixů; pro ně se samozřejmě neužívá označení α.Β

β-oxidace mastných kyselin

též Linenova spirála, angl. fatty acids β-oxidation, katabolický proces, při němž se z aktivované nasycené mastné kyseliny (acyl-CoA) odštěpuje dvouuhlíkatý štěp (acetyl-CoA) za vzniku mastné kyseliny o dva uhlíky kratší:
CH3–(CH2)n–CO–CoA + NAD+ + ETF + CoA → CH3-(CH2)n–2–CO-CoA + NADH + H+ + ETFH2 + acetyl-CoA,
kde ETF je zkratka pro electron-transfer flavoprotein, který prostřednictvím své prostetické skupiny FAD působí jako součást postranního vstupu do dýchacího řetězce.  
eukaryotních buňkách probíhá tento proces v mitochondrii. Při úplném aerobním odbourání nasycené mastné kyseliny se sudým počtem uhlíků lze počet získaných jednotek ATP vypočítat ze vztahu
ATP = 12n/2 + 5(n – 2)/2 – 2,
neboť úplným odbouráním acetylu v citrátovém cyklu a dýchacím řetězci se získá 12 ATP, reoxidací NADH 3 ATP, reoxidací FADH2 2 ATP a 2 jednotky ATP byly investovány do aktivace mastné kyseliny (R–COOH + CoA + ATP → R–CO–CoA + AMP + PPi). Obdobným způsobem, byť s určitými obměnami, jsou odbourávány i mastné kyseliny nenasycené, s lichým počtem uhlíků a s rozvětvenými řetězci.
Za objevy týkající se mechanismu a regulace metabolismu mastných kyselin získali roku 1964 F. Lynen a K. E. Bloch Nobelovu cenu.

Γ

γ-globuliny

angl. γ-globulinsfrakce globulinů krevního séra. Patří mezi ně i imunoglobuliny; γ-globuliny se injekčně aplikují pro nespecifické zvýšení imunity.

γ-glutamyltransferasa

též gama-glutamyltransferasa (GGTgamma-GT, EC 2.3.2.2), angl. gamma-glutamyl tranferase, enzym přenášející γ-glutamylový zbytek (např. z glutathionu) na volnou aminoskupinu aminokyseliny nebo peptidu(5-L-glutamyl)-peptid + aminokyselina ⇌ peptide + 5-L-glutamyl-aminokyselina.

Hraje významnou roli při syntéze a odbourávání glutathionu, podílí se také na detoxifikaci xenobiotik. Jedná se o membránový enzym, podílející se na transportu aminokyselin. Nachází se především v jaterních buňkách; při jaterních onemocněních bývá koncentrace její katalytické aktivity v krevním séru významně zvýšena.


Page: (Previous)   1  ...  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129
  ALL