Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL

A

adenosinfosfáty

angl. adenosine phosphates, ribonukleotidy obsahující adenin, souhrnný název pro ATP, ADP, AMP a cAMP. Adenosintrifosfát (ATP) je nejdůležitější látkou, která zajišťuje skladování chemické volné energie v buňce; jeho štěpením (nejčastěji kinasami ze třídy transferas, ATPasami ze tříd hydrolas a translokas, isomerasami a ligasami) vzniká ADP nebo AMP. Štěpením ATP enzymem adenylátcyklasou vzniká cyklický AMP (cAMP). K syntéze ATPADP dochází v procesech substrátové fosforylace nebo membránové fosforylace; přechod AMP na ADP katalyzuje adenylátkinasa (EC 2.7.4.3AMP + ATP → 2 ADP). Adenosinfosfáty slouží též jako významné efektory regulačních enzymů; ATP je inhibitorem katabolických drah (zejména citrátového cyklu a glykolysy), ADP a AMP bývají naopak aktivátory těchto drah. Význam adenosinfosfátů pro energetické poměry je do té míry zásadní, že energetický stav buňky se vyjadřuje energetickým nábojem, který lze vypočítat z aktuálních intracelulárních koncentrací ATP, ADP a AMP.

adenylát

angl. adenylate, anion kyseliny adenylové, viz AMP.

adenylátcyklasa

angl. adenylate cyclase, membránový enzym ze třídy lyas (EC 4.6.1.1), který katalyzuje reakci ATPcAMP + PPi; důležitý člen jedné ze signalizačních kaskád, přenášejících informační (především hormonální) signály do buňky. Je aktivována G-proteiny (obr. viz tamtéž).

adipocyt

angl. adipocyte, buňka tukové tkáně, jejíž funkcí je uchovávat zásobní triacylglyceroly. Metabolicky je vybavena pro biosyntézu triacylglycerolůmastných kyselin a glycerolu, který získává z glukosy. V případě potřeby (zejména při hladovění organismu) se v ní triacylglyceroly hydrolyticky štěpí na mastné kyseliny a glycerol. Existují dva základní typy adipocytů, a to bílé a hnědé. Bílé adipocyty obsahují malé množství mitochondrií  a velkou vakuolu, v níž jsou uloženy triacylglyceroly; mají především zásobní funkci, ale také produkují různé hormony, např. leptin. Hnědé adipocyty (součásti hnědé tukové tkáně) obsahují mnoho mitochondrií a pouze malé tukové vakuoly; jejich funkcí je vedle syntézy hormonů  především produkce tepla odbouráváním mastných kyselin v mitochondrii bez současné syntézy ATP

ADP

adenosindifosfát, přesněji adenosin-5'-difosfát, angl. ADP (adenosine diphosphate), jeden ze základních buněčných energetických metabolitů (viz adenosinfosfáty). Vzniká především defosforylací ATP nebo fosforylací AMP (enzymem adenylátkinasou, EC 2.7.4.3); jeho fosforylací (substrátovou nebo membránovou fosforylací) vzniká ATP.

adrenalin

též epinefrin, angl. adrenaline  nebo epinephrine, patří mezi hormony  (působící též jako neurotransmiter) odvozené od tyrosinu (viz katecholaminy, vzorec tamtéž). Adrenalin je vylučován z dřeně nadledvin do krve na základě nervových podnětů zejména při fyzickém nebo psychickém stresu, tj. v krizových situacích, které vyvolávají v organismu poplachovou reakci: zvyšuje v krvi koncentrace glukosy (stimuluje odbourávání glykogenu a glukogenesi), laktátu a volných mastných kyselin

adrenokortikotropin

též kortikotropin nebo adrenokortikotropní hormon, angl. adrenocorticotropic hormone nebo adrenocorticotropin, zkr. ACTHhormon (glykoprotein) produkovaný adenohypofýzou, který stimuluje produkci glukokortikoidů (zejména kortisolu) a mineralokortikoidů (zejména aldosteronu), ale dlouhodobě také růst kůry nadledvin. ACTH patří mezi hlavní stresové hormony.

aflatoxiny

angl. aflatoxins, toxické sekundární metabolity produkované některými houbami (mykotoxiny), zejména plísněmi druhu Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus. Mohou se vyskytnout v plesnivých
potravinách a krmivech (např. ořechy, arašídy, kukuřice apod.). Při krmení krav kontaminovaným krmivem přecházejí do mléka. Jsou to mutageny, karcinogeny a teratogeny, toxické pro teplokrevné živočichy včetně člověka; způsobují aflatoxikózy. Nemodifikované aflatoxiny jsou většinou netoxické per se; teprve v játrech, kde jsou modifikovány oxygenasami (cytochrom-P450), se stávají toxickými. Aflatoxin B1 je nejsilnějším známým hepatokarcinogenem.

agarosa

angl. agarose, polysacharid získávaný z řas, lineární polymer tvořený D-galaktosou a 3,6-anhydro-L-galaktosou. Používá se ve formě gelu k přípravě kultivačních půd v mikrobiologii a jako nosič při elektroforéze

aglutinace

shlukování, angl. aglutination, v imunochemii shlukování korpuskulárních částic s povrchovými antigenními strukturami způsobené interakcí se specifickou protilátkou. Korpuskulárními částicemi jsou zde myšleny např. viry, buněčné struktury (bakterie, erythrocyty) nebo syntetické částice (např. latexové) s adsorbovanými antigeny. Tyto částice se působením protilátek shlukují a charakteristickým způsobem sedimentují; na základě vzniku zákalu (aglutinátu) lze takto stanovit i velmi nízké koncentrace protilátek (kolem 10 ng/ml).

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  129  (Next)
  ALL