tRNA

transferová RNA, angl. transfer RNA, jednořetězcová RNA, obvykle tvořená 70 až 85 zbytky ribonukleotidů (molekulová hmotnost přibližně 2,4 · 104 Da). Obsahuje relativně mnoho minoritních bází jako důsledek posttranskripčních modifikací. Má poměrně přesně definovanou prostorovou strukturu (sekundární struktura podobná jetelovému listu, terciární struktura připomínající písmeno L). Obvykle je v buňce 50 až 70 molekulových druhů tRNA; důvodem této heterogenity je
Funkčně nejdůležitějšími částmi tRNA jsou antikodon (trojice nukleotidů komplementární k určitému kodonu a určující specifitu tRNA pro danou aminokyselinu) a vždy stejná trojice nukleotidů CCA na 3′-konci, kam se na volnou OH-skupinu koncové ribosy esterovou vazbou váže aminokyselina za vzniku aminoacyl-tRNA (viz aminoacyl-tRNA-ligasy).

» Biochemický slovník