translace

angl. translation, překlad genetické informace z řeči nukleotidů do řeči aminokyselin;translace.01.jpg biosyntéza peptidového řetězce podle informace obsažené v mRNA (součást komplexnějšího procesu proteosyntézy). Probíhá na ribosomu za spoluúčasti dalších bílkovinných faktorů. Na velké podjednotce ribosomu jsou dvě vazebná místa: A, do něhož se váže aminoacyl-tRNA, a P, kam se váže peptidyl-tRNA (tRNA, na níž je prostřednictvím C-koncové aminokyseliny navázán peptid, jehož syntéza právě probíhá); obě tRNA jsou prostřednictvím antikodonů navázány na mRNA, která kóduje syntézu daného polypeptidu. Elongační fáze translace probíhá v pěti krocích:
  • výchozí stav: v místě P je navázána peptidyl-tRNAp, místo A je volné;
  • vazba aminoacyl-tRNAa do místa A: prostřednictvím interakce antikodon-kodon se vybere správná aminoacyl-tRNA, vazba vyžaduje energii, kterou dodává štěpení GTP na GDP a Pi;
  • vznik peptidové vazby: za katalýzy peptidyltransferasou se přenese peptidylový zbytek z OH-skupiny ribosy tRNAp na aminoskupinu aminoacyl-tRNAa: aminoacyl-tRNAa + peptidyl-tRNAp peptidyl-aminoacyl-tRNAa + tRNAp;
  • uvolnění tRNAp: odštěpení peptidu z peptidyl-tRNAp vyvolá v tRNAp konformační změnu, která vede ke ztrátě afinity k P-místu ribosomu a tRNAp oddisociuje;
  • translokace: za spotřeby energie získané štěpením další molekuly GTP se peptidyl-aminoacyl-tRNAp přesune z místa A do místa P; spolu s ní se posune i mRNA o tři nukleotidy směrem k 3′-konci tak, aby v místě A byl další volný kodon; tím je obnoven výchozí stav a cyklus se může opakovat.
Proces translace je iniciován vazbou Met-tRNAMet do místa P ribosomu a prostřednictvím interakce kodon-antikodoniniciačnímu kodonu mRNA; do místa A se pak naváže další aminoacyl-tRNA (viz výše popsané kroky). K ukončení translace (terminaci) dochází v případě, že do místa A se dostane STOP-kodon.

» Biochemický slovník