síla proton-motivní

angl. proton-motive force, zkr. i symbol PMF, pojem umožňující kvantifikovat potenciální energii vodíkových protonů (H+) na biologické membráně daného buněčného kompartmentu. Je definována vztahem
 \( PMF=Δφ- \frac{2,303.RT}{F} . \Delta pH \)
kde PMF je proton-motivní síla vyjádřená ve voltech, Δφ membránový potenciál (rozdíl elektrických potenciálů vně a uvnitř kompartmentu, ve voltech), R molární (univerzální) plynová konstanta, T termodynamická (absolutní) teplota, F je Faradayova konstanta a ΔpH rozdíl hodnot pH vně a uvnitř kompartmentu. Velikost PMF je tedy úměrná membránovému potenciálu a rozdílu pH. Tyto rozdíly vznikají aktivním transportem protonů, a to především v mitochondriích (transport protonů z matrix v důsledku činnosti dýchacího řetězce), v thylakoidech (transport protonů do thylakoidů ve světlé fázi fotosyntézy) a na plasmatické membráně respirujících prokaryot. Energie protonů uvolněná jejich zpětným pasivním transportem prostřednictvím přenašečových bílkovin se využívá k různým endergonickým reakcím, jako je syntéza ATP (viz membránová fosforylace), sekundární aktivní transport, získávání tepla v hnědé tukové tkáni, pohyb bičíků některých bakterií atd.

» Biochemický slovník