inhibice enzymů nekompetitivní

angl. noncompetitive enzyme inhibition, čistá reverzibilní inhibice, při níž vazba inhibitoru na enzym neovlivňuje vazbu substrátu.  Enzym má tedy specifické vazebné místo pro inhibitor a může existovat komplex enzym–substrátinhibitor. Vazbou inhibitoru je porušena schopnost enzymu přeměňovat substrát, a to buď vyvoláním konformační změny polypeptidového řetězce, v jejímž důsledku se katalytické skupiny dostávají do nevýhodného postavení (inhibice allosterická), nebo omezením možnosti konformačních změn, které jsou pro průběh katalyzované reakce nezbytné. Z kinetického hlediska se systém chová tak, jako by bylo přítomno menší množství enzymu, neboť část je ho inaktivována vazbou inhibitoru. Hodnota Michaelisovy konstanty není tímto typem inhibice ovlivněna, je však snížena hodnota limitní rychlosti. Mechanismem nekompetitivní inhibice působí řada regulačních látek, které ovlivňují souhru metabolických procesů v buňkách (srov. např. inhibice enzymů koncovým produktem metabolické dráhy).

» Biochemický slovník