centrum aktivní

též reakční centrum či aktivní místo, angl. active center nebo active site, oblast ve struktuře enzymu, kam se vážou substráty a kde jsou přeměňovány na produkty. Obsahuje vždy skupiny, které zajišťují vazbu substrátů (vazebné skupiny), a skupiny katalytické, které jsou zodpovědné za jejich chemickou přeměnu. Součástí aktivního centra mohou být též prostetické skupiny enzymu nebo u metaloenzymů ionty kovů. Architekturu aktivního místa tvoří obvykle části peptidového řetězce, které z hlediska sekvence aminokyselin nejsou sousední; peptidový řetězec proto musí být velmi přesně svinut. Aktivní místo bývá umístěno blízko povrchu enzymové molekuly, neboť musí být volně přístupné pro přistupující substrát(y); mívá tvar mělké prohlubně, štěrbiny nebo jamky.

» Biochemický slovník