Kvalita výrobků/služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost výrobce/poskytovatele a tím spíše pro jejich uživatele i celou společnost. To zahrnuje i parametry významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Stejně jako provozovatelé potravinářských podniků, také zkušební laboratoře musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své strategie a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a bezpečnosti a pravidel pro jejich využití v praxi patří k základním znalostem na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality jak při výrobě a distribuci potravin, tak i ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních, která se zabývají hodnocením kvality a bezpečnosti potravin, krmiv, léčiv, a kontrolou znečištění složek životního prostředí, zejména vody. Součástí předmětu je seznámení s právními a technickými normami nezbytnými pro zajištění kvality a bezpečnosti při výrobě potravin a s postupy, jak tyto požadavky v reálné praxi dosáhnout. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady a případové studie, které se využijí i pro praktické procvičení.