replikace DNA

angl. DNA replication, proces, při němž se v souvislosti s replikace_DNA.schema.01.jpgdělením buňky syntetizuje další chemicky totožná molekula DNA tak, aby obě dceřiné buňky mohly dostat úplnou genetickou informaci. Proces je zahájen v iniciačním bodě přerušením nekovalentních vazeb v dvouřetězcové DNA a vytvořením replikačního očka, kdy se oba řetězce od sebe oddálí. Poté následuje syntéza krátkého úseku RNA (primeru). Vlastní syntézu vlákna DNA řídí enzym DNA-polymerasa, která katalyzuje přenos deoxyribonukleotidů z deoxyribonukleosidtrifosfátů na rostoucí řetězec; protože je zásadně důležité, aby kopie byly dokonale stejné, má DNA-polymerasa schopnost odstranit připojený nukleotid, pokud není připojen komplementárně (viz reparace DNA). Syntéza probíhá od konce 5′ ke konci 3′, proto se jeden řetězec (vedoucí řetězec) syntetizuje kontinuálně a druhý přerušovaně (zpožďující se řetězec, viz Okazakiho fragmenty). Replikace probíhá semikonzervativně; to znamená, že v nově syntetizované molekule je vždy jedno vlákno z původní (dvouřetězcové) molekuly a druhé je nově vytvořené. Za objev mechanismu biosyntézy ribonukleové a deoxyribonukleové kyseliny získali S. Ochoa a A. Kornberg roku 1959 Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník