Rovnice podle produktu

Vodík, H2

příprava: 
id-20-1:
  Zn + 2 HCl H2 + ZnCl2
*příprava: 
id-20-2:
  2 Na + 2 H2O H2 + 2 NaOH
*příprava: 
id-20-3:
  Zn + 2 NaOH + 2 H2O H2 + Na2[Zn(OH)4]
*příprava: 
id-20-1a:
  CaH2 + 2 H2O 2 H2 + Ca(OH)2
výroba: 
id-20-6:
  C + H2O t
vzniká
H2 + CO
*výroba: 
id-20-7:
  CO + H2O t
vzniká
H2 + CO2
výroba: Vodík se vyrábí elektrolýzou vody.

Kyslík, O2

*příprava: 
id-20-9:
  2 Ag2O t
vzniká
4 Ag + O2
příprava: 
id-20-10:
  2 H2O2 t
vzniká
2 H2O + O2
příprava: 
id-20-14:
  5 H2O2 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O
+ 5 O2
*příprava: Pozn. Tato reakce je významná z historických důvodů. Dnes se takto kyslík pro značnou jedovatost rtuti nepřipravuje!
id-20-8:
  2 HgO t
vzniká
2 Hg + O2
výroba: Kyslík se převážně vyrábí frakční destilací vzduchu nebo elektrolýzou vody.

Peroxid vodíku, H2O2

příprava: 
id-20-24:
  BaO2 + H2SO4 BaSO4 + H2O2
*příprava: 
id-20-25:
  H2S2O6(O2) + 2 H2O 2 H2SO4 + H2O2
výroba: Na 2-alkylantrachinon se působí vodíkem v přítomnosti katalyzátoru za vzniku 2-alkylantrachinolu. Zaváděním vzduchu se uvolňuje peroxid vodíku a zpět vzniká výchozí látka.

Oxid siřičitý, SO2

příprava: 
id-20-30:
  Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O
*příprava: 
id-20-30a:
  Na2S2O5 + H2SO4 Na2SO4 + 2 SO2 + H2O
výroba: Oxid siřičitý vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí a topných olejů.

Oxid sírový, SO3

výroba: 
id-20-38:
  Fe2(SO4)3 t
vzniká
Fe2O3 + 3 SO3

Kyselina sírová, H2SO4

výroba: Nejprve se SO2 katalyticky oxiduje na SO3, který se následně pohlcuje v H2SO4 a vzniká oleum; reakcí s vodou dává kyselinu sírovou. Je to tak proto, že přímá reakce SO3 s vodou je silně exotermní a v průmyslu se nepoužívá.
id-20-32:
  2 SO2 + O2 2 SO3
id-20-34:
  SO3 + H2SO4 H2S2O7
id-20-34a:
  H2S2O7 + H2O 2 H2SO4

Disiřičitan sodný, Na2S2O5

příprava: 
id-20-33:
  2 NaHSO3 t
vzniká
Na2S2O5 + H2O

Disíran sodný, Na2S2O7

příprava: 
id-20-36:
  2 NaHSO4 t
vzniká
Na2S2O7 + H2O

Thiosíran sodný, Na2SO3S

příprava: 
id-20-37:
  Na2SO3 + S t
vzniká
Na2SO3S

Sulfan, H2S

příprava: Lze jej připravit například z Na2S, FeS2, CaS či BaS.
id-20-41:
  FeS + 2 HCl FeCl2 + H2S

Fluor, F2

výroba: Fluor se vyrábí elektrolýzou taveniny směsi KF a HF.

Chlor, Cl2

příprava: 
id-20-49:
  MnO2 + 4 HCl MnCl2 + Cl2 + 2 H2O
*příprava: 
id-20-50:
  2 KMnO4 + 16 HCl 2 KCl + 2 MnCl2 + 5 Cl2
+ 8 H2O
výroba: Chlor se vyrábí elektrolýzou NaCl nebo katalytickou oxidací odpadní HCl.
id-20-52:
  4 HCl + O2 2 Cl2 + 2 H2O

Brom, Br2

*příprava: 
id-20-53:
  4 KBr + 2 H2SO4 + MnO2 MnBr2 + Br2 + 2 K2SO4
+ 2 H2O
příprava: 
id-20-54:
  2 KBr + Cl2 Br2 + 2 KCl
výroba: Brom se vyrábí chlorací mořské vody, která obsahuje zdroj bromu - bromidy.

Jod, I2

příprava: 
id-20-56:
  2 KI + Cl2 I2 + 2 KCl
*příprava: 
id-20-56a:
  4 KI + 2 H2SO4 + MnO2 MnI2 + I2 + 2 K2SO4
+ 2 H2O
výroba: 
id-20-55:
  2 KIO3 + 5 K2SO3 + H2SO4 I2 + 6 K2SO4 + H2O

Fluorovodík, HF

příprava: 
id-20-57:
  CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2 HF
výroba: 
id-20-57:
  CaF2 + H2SO4 CaSO4 + 2 HF

Chlorovodík, HCl

příprava: 
id-20-61:
  NaCl + H2SO4 HCl + NaHSO4
výroba: 
id-20-60:
  H2 + Cl2 2 HCl

Bromovodík, HBr

příprava: 
id-20-63:
  PBr3 + 3 H2O H3PO3 + 3 HBr

Jodovodík, HI

příprava: 
id-20-64:
  PI3 + 3 H2O H3PO3 + 3 HI

Chlorid hlinitý, AlCl3

příprava: Bezvodý chlorid hlinitý nelze připravit dehydratací AlCl3.6H2O, jelikož se rozkládá na Al2O3 a HCl.
id-20-69:
  Al2O3 + 3 Cl2 + 3 C t
vzniká
2 AlCl3 + 3 CO

Oxid chloričitý, ClO2

příprava: 
id-20-71:
  2 KClO3 + 2 H2SO4 + H2C2O4 2 ClO2 + 2 CO2 + 2 KHSO4
+ 2 H2O

Chlornan sodný, NaClO

příprava: 
id-20-77:
  Cl2 + 2 NaOH ↓t
vzniká
NaCl + NaClO + H2O
výroba: 
id-20-77:
  Cl2 + 2 NaOH ↓t
vzniká
NaCl + NaClO + H2O

Chlorečnan sodný, NaClO3

příprava: 
id-20-78:
  3 Cl2 + 6 NaOH t
vzniká
5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O
výroba: 
id-20-78:
  3 Cl2 + 6 NaOH t
vzniká
5 NaCl + NaClO3 + 3 H2O

Kyselina chlorečná, HClO3

příprava: 
id-20-72:
  KClO3 + H2SO4 KHSO4 + HClO3

Chloristan draselný, KClO4

příprava: 
id-20-81:
  4 KClO3 t
vzniká
KCl + 3 KClO4

Kyselina jodičná, HIO3

příprava: 
id-20-83:
  I2 + 10 HNO3 2 HIO3 + 10 NO2 + 4 H2O
*příprava: 
id-20-84:
  I2 + 5 Cl2 + 6 H2O 2 HIO3 + 10 HCl

Dusík, N2

příprava: 
id-20-85:
  NH4NO2 t
vzniká
N2 + 2 H2O
výroba: Dusík se vyrábí frakční destilací vzduchu.

Amoniak, NH3

příprava: 
id-20-87:
  NH4Cl + NaOH NH3 + NaCl + H2O
výroba: 
id-20-86:
  N2 + 3 H2 t, p, katal.
vzniká
2 NH3

Azoxid, N2O

příprava: z koncentrovaného roztoku dusičnanu amonného
id-20-88:
  NH4NO3 t
vzniká
N2O + 2 H2O
*příprava: 
id-20-91:
  HNO2 + NH2OH N2O + H2O

Oxid dusnatý, NO

příprava: HNO3 lze redukovat i něčím daleko lacinějším než Cu, třeba zinkem. Zda je produktem NO nebo NO2 záleží na koncentraci HNO3.
id-20-95:
  3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
výroba: 
id-20-89:
  4 NH3 + 5 O2 t, katal.
vzniká
4 NO + 6 H2O

Oxid dusičitý, NO2

příprava: spořivý chemik vystačí s hřebíkem (Fe) nebo zinkem
id-20-96:
  Cu + 4 HNO3 konc. HNO3
vzniká
Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Kyselina dusičná, HNO3

výroba: Kyselina dusičná se vyrábí ve více krocích. Nejprve se katalyticky oxiduje vyrobený NH3 na NO, následně se NO oxiduje na NO2 (resp. N2O4), který pak reaguje s vodou. Plyny jsou vedeny do recyklu.
id-20-89:
  4 NH3 + 5 O2 t, katal.
vzniká
4 NO + 6 H2O
id-20-90:
  2 NO + O2 2 NO2
id-20-94:
  N2O4 + H2O HNO3 + HNO2
id-20-94b:
  3 HNO2 HNO3 + H2O + 2 NO

Dusitan sodný, NaNO2

*příprava: 
id-20-100:
  NaNO3 + Pb t
vzniká
NaNO2 + PbO
příprava: 
id-20-101:
  NaNO3 + C t
vzniká
NaNO2 + CO
*výroba: 
id-20-102:
  NO + NO2 + 2 NaOH 2 NaNO2 + H2O

Fosfor, P4

výroba: 
id-20-103:
  2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C t
vzniká
P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO

Fosfan, PH3

příprava: 
id-20-105:
  Ca3P2 + 6 H2O 2 PH3 + 3 Ca(OH)2
příprava: 
id-20-104:
  P4 + 3 NaOH + 3 H2O 3 NaH2PO2 + PH3

Chlorid fosforitý, PCl3

výroba: 
id-20-106:
  P4 + 6 Cl2 4 PCl3

Chlorid fosforečný, PCl5

výroba: 
id-20-108:
  PCl3 + Cl2 PCl5

Kyselina trihydrogenfosforečná, H3PO4

výroba: 
id-20-112:
  Ca3(PO4)2 + 3 H2SO4 2 H3PO4 + 3 CaSO4
*výroba: Velmi čistá kyselina trihydrogenfosforečná (například pro potravinářské účely) se vyrábí z bílého fosforu. Nejprve se vyrobí bílý fosfor P4, který se následně zoxiduje na oxid fosforečný P4O10, ten se nakonec rozpouští ve vodě.
id-20-103:
  2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C t
vzniká
P4 + 6 CaSiO3 + 10 CO
id-20-110:
  P4 + 5 O2 P4O10
id-20-111:
  P4O10 + 6 H2O 4 H3PO4

Kyanovodík, HCN

příprava: stačí okyselení a zabránit oxidaci
id-20-115:
  KCN + HCl HCN + KCl
výroba: 
id-20-116:
  CH4 + NH3 t, p, katal.
vzniká
HCN + 3 H2
výroba: 
id-20-116a:
  2 CH4 + 2 NH3 + 3 O2 t, katal.
vzniká
2 HCN + 6 H2O

Kyanamid vápenatý, CaNCN

*výroba: 
id-20-135:
  CaC2 + N2 t
vzniká
CaNCN + C

Karbid vápenatý, CaC2

výroba: 
id-20-121:
  CaO + 3 C t
vzniká
CaC2 + CO

Oxid uhelnatý, CO

příprava: 
id-20-127:
  HCO2H t
vzniká
CO + H2O
výroba: 
id-20-138:
  C + H2O t
vzniká
CO + H2

Oxid uhličitý, CO2

příprava: 
id-20-128:
  CaCO3 + 2 HCl CaCl2 + H2O + CO2
výroba: 
id-20-129:
  CaCO3 t
vzniká
CaO + CO2

Hydrogenuhličitan sodný, NaHCO3

výroba: 
id-20-131:
  NaCl + NH3 + CO2
+ H2O
NaHCO3 + NH4Cl

Uhličitan sodný, Na2CO3

výroba: 
id-20-132:
  2 NaHCO3 t
vzniká
Na2CO3 + H2O + CO2

Křemík, Si

výroba: technický
id-20-140:
  SiO2 + 2 C t
vzniká
Si + 2 CO
*výroba: technický
id-20-141:
  SiO2 + CaC2 t
vzniká
Si + Ca + 2 CO
*výroba: čistý
id-20-142:
  SiCl4 + 2 Zn t
vzniká
Si + 2 ZnCl2

Silan, SiH4

*příprava: 
id-20-143:
  Mg2Si + 4 HCl SiH4 + 2 MgCl2

Karbid křemičitý, SiC

*výroba: 
id-20-146:
  SiO2 + 3 C t
vzniká
SiC + 2 CO

Chlorid křemičitý, SiCl4

příprava: 
id-20-147:
  SiO2 + 2 C + 2 Cl2 t
vzniká
SiCl4 + 2 CO

Kyselina trihydrogenboritá, H3BO3

příprava: 
id-20-157:
  Na2B4O7 + H2SO4 + 5 H2O 4 H3BO3 + Na2SO4

Diboran, B2H6

příprava: 
id-20-160:
  2 NaBH4 + 2 H3PO4 B2H6 + 2 NaH2PO4 + 2 H2

Sodík, Na

výroba: Sodík se vyrábí elektrolýzou taveniny NaCl (nikoli roztoku, srovnej s výrobou NaOH).

Sulfid sodný, Na2S

*příprava: 
id-20-191:
  Na2SO4 + 4 C t
vzniká
Na2S + 4 CO
*výroba:  Obecně se sulfidy vyrábějí neutralizační reakcí sulfanu s příslušným hydroxidem. Musí být ve dvou krocích:
id-20-260:
  H2S + NaOH NaHS + H2O
id-20-261:
  NaHS + NaOH Na2S + H2O

Hydroxid sodný, NaOH

výroba: Hydroxid sodný se vyrábí elektrolýzou solanky (nasycený roztok NaCl).

Hydroxid draselný, KOH

výroba: Hydroxid draselný se vyrábí elektrolýzou roztoku KCl.

Oxid vápenatý, CaO

výroba: CaO = pálené vápno
id-20-129:
  CaCO3 t
vzniká
CaO + CO2

Hydroxid vápenatý, Ca(OH)2

výroba: hašení vápna
id-20-17:
  CaO + H2O Ca(OH)2

Antimon, Sb

*výroba: 
id-20-172:
  Sb2O3 + 3 C t
vzniká
2 Sb + 3 CO

Cín, Sn

výroba: 
id-20-209:
  SnO2 + 2 C t
vzniká
Sn + 2 CO

Oxid olovičitý, PbO2

*příprava: 
id-20-211:
  Pb(NO3)2 + NaClO + H2O PbO2 + 2 HNO3 + NaCl
*výroba: 
id-20-212:
  PbPb2O4 + 4 HNO3 2 Pb(NO3)2 + PbO2 + 2 H2O

Olovo, Pb

*výroba: pražně-reakční způsob
id-20-180:
  2 PbO + PbS t
vzniká
3 Pb + SO2

Oxid diolovnato-olovičitý, Pb2PbO4

*výroba: 
id-20-214:
  6 PbO + O2 t
vzniká
2 Pb2PbO4

Hliník, Al

výroba: Hliník se vyrábí elektroredukcí oxidu hlinitého rozpuštěného v roztaveném kryolitu (Na3[AlF6]), který je hlavní složkou bauxitu. Bauxit je přírodní směs hydratovaných oxidů hlinitých, oxid-hydroxidů, která navíc obsahuje oxid železitý a oxid křemičitý.

Chlorid titaničitý, TiCl4

příprava: způsobem, který se nazývá "redukční chlorace"
id-20-216:
  TiO2 + 2 C + 2 Cl2 t
vzniká
TiCl4 + 2 CO

Titan, Ti

výroba: 
id-20-218:
  TiCl4 + 2 Mg t
vzniká
Ti + 2 MgCl2

Oxid vanadičný, V2O5

*příprava: 
id-20-220:
  2 NH4VO3 t
vzniká
V2O5 + 2 NH3 + H2O

Chrom, Cr

výroba: aluminotermie
id-20-227:
  Cr2O3 + 2 Al t
vzniká
2 Cr + Al2O3

Oxid chromitý, Cr2O3

příprava: Nejsnáze srážením z roztoku Cr3+ solí.

Mangan, Mn

*výroba: aluminotermie
id-20-237:
  3 Mn2MnO4 + 8 Al 9 Mn + 4 Al2O3

Oxid manganičitý, MnO2

*příprava: 
id-20-239:
  2 KMnO4 + H2O2 2 MnO2 + 2 KOH + 2 O2

Železo, Fe

výroba: 
id-20-173a:
  Fe2O3 + 3 C t
vzniká
2 Fe + 3 CO

Kobalt, Co

*výroba: aluminotermie
id-20-246:
  3 CoCo2O4 + 8 Al 9 Co + 4 Al2O3

Nikl, Ni

*výroba:  Mondova metoda
id-20-247:
  NiO + 5 CO [Ni(CO)4] + CO2
id-20-248:
  [Ni(CO)4] Ni + 4 CO

Měď, Cu

výroba: pražně-reakční způsob, jako olovo
id-20-249:
  2 Cu2O + Cu2S 6 Cu + SO2

Zinek, Zn

výroba: 
id-20-250:
  ZnO + C Zn + CO

Stříbro, Ag

*výroba:  takto lze přečistit nebo zakoncentrovat i Ag ryzí (jako u Au)
id-20-242:
  Ag2S + 4 NaCN 2 Na[Ag(CN)2] + Na2S
id-20-243:
  2 Na[Ag(CN)2] + Zn t
vzniká
2 Ag + Na2[Zn(CN)4]

Zlato, Au

*výroba:  Zlato se v přírodě vyskytuje ryzí. Tímto procesem se ze získané matrice separuje, resp. přečišťuje.
id-20-245:
  4 Au + O2 + 8 KCN
+ 2 H2O
t
vzniká
4 K[Au(CN)2] + 4 KOH
id-20-245a:
  2 K[Au(CN)2] + Zn 2 Au + K2[Zn(CN)4]

Rtuť, Hg

*výroba: 
id-20-251:
  HgS + O2 Hg + SO2